מדריך היערכות במסים

 

12.4.5 הפיכת קרן נאמנות חייבת לקרן נאמנות פטורה

בתיקון 180 לפקודה הוכנס שינוי להגדרות "קרן נאמנות חייבת" ו"קרן נאמנות פטורה" בסעיף 88 לפקודה, באופן המאפשר לבצע שינוי סיווג מ"קרן חייבת" ל"קרן פטורה" באופן קבוע וחד-סטרי זאת כהוראה של קבע, כמפורט להלן:

(1) "קרן נאמנות חייבת" תהיה רשאית להודיע על שינוי סיווגה באופן חד פעמי עד 30 ימים לפני תחילתה של שנת מס, והיא תהפוך לקרן נאמנות פטורה החל מהיום הראשון של שנת המס שאחרי שנת המס שבה הוגשה ההודעה.

(2) במקרה זה, יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום האחרון של שנת המס שבה הוגשה ההודעה.

(3) מנהל הקרן ישלם את המס בתום 30 יום מן היום האמור. 

(4) מחיר היחידה ביום זה ייחשב כמחיר המקורי בידי מחזיק היחידה בקרן.

לעניין זה יודגש כי תיקון 180 לפקודה בא למעשה ליצור אחידות וניטרליות במס בנוגע למיסוי קרנות הנאמנות ומיסוי המחזיקים ביחידותיהן, לרבות לעניין שיעורי המס (בעיקר לגבי חברות) והוראות קיזוז הפסדים (בעיקר לגבי יחידים).