מדריך היערכות במסים

12.4.4  קרן נאמנות מעורבת – קרן שרווחיה והכנסותיה חייבים במס חלקי ובעלי היחידות חייבים ביתרת המס

במסגרת תיקון 147 לפקודה, החל מיום 1 בינואר 2006, בוטלה האפשרות לסיווג קרן נאמנות כקרן מעורבת, כך שכל קרן נאמנות מעורבת הפכה למעשה לקרן נאמנות פטורה, כמפורט להלן:

א.         נקבע כי החל מיום 1 בינואר 2006, תהפוך קרן מעורבת לקרן פטורה.

ב.         לגבי רווח הון ממכירת נייר ערך זר שיום רכישתו לפני שנת המס 2005 בידי קרן נאמנות כאמור – נקבע כי היה ותמכור קרן נאמנות פטורה שהיתה קרן נאמנות מעורבת לפני 1 בינואר 2006, נייר ערך שהיה נייר ערך זר לפני 1 בינואר 2006, ושיום רכישתו לפני שנת המס 2005, יחויב רווח ההון במכירתו במס בשיעור 19% על חלק רווח ההון הריאלי עד ליום 1 בינואר