מדריך היערכות במסים

12.4.3   קרן פטורה – קרן שרווחיה והכנסותיה פטורים ממס ברמת הקרן ובעלי היחידות חייבים במס

הסדר המס הקבוע בפקודה לקרן נאמנות פטורה ולבעלי היחידות, עניינו במיצוי מלוא חבות המס של בעלי היחידות במישור בעל היחידה, ומשכך ניתן לקרן פטור מלא ממס על רווחיה.

א.     מיסוי הקרן

מאחר והמיסוי על קרן נאמנות פטורה הוא מיסוי מלא ברמת בעל היחידה, נקבע פטור ממס על כל הכנסותיה ורווחיה של קרן נאמנות פטורה. כמו כן, יחולו על הקרן הפטורה הוראות סעיף 3(ח) לפקודה באשר לחבות במס על ריבית שלא נצברה בידה.

ב.      מיסוי בעל היחידה

(1)    יחיד וחבר-בני-אדם

החל מיום 1 בינואר 2012, על רווחים המחולקים ליחיד שאינו "בעל מניות מהותי" ועל רווח מפדיון היחידה יחול מס בשיעור של 25%, ובלבד שההכנסה בידיו אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד. "בעל מניות מהותי" – יחויב במס בשיעור של 30% בגין רווח ההון.

רווח ההון שנצמח בידי חבר-בני-אדם ממכירה או מפדיון היחידה מתחייב בשיעור מס חברות כאמור בסעיף 126(א) לפקודה.

(2)    תושב חוץ

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003, קובעות כי רווח הון ממכירה או מפדיון של יחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ על ידי תושב חוץ, יהיה פטור ממס, אם אינו רווח הון במפעל קבע של תושב החוץ בישראל ואם לא חלות לגבי תושב החוץ הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה או הוראות מכוח סעיף 130א לפקודה.

רווחים שקיבל תושב חוץ כאמור, מקרן נאמנות להשקעות חוץ יהיו פטורים ממס בהתקיים התנאים הקבועים לעיל לגבי תושב החוץ.

לעניין זה "קרן נאמנות להשקעות חוץ" הינה קרן נאמנות פטורה, אשר 90% לפחות מהשקעותיה בכל שנת מס הם בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ; חריגה מהשיעור הקבוע בהגדרה זו לתקופה מצטברת שאינה עולה על עשרה ימים בשנת המס לא תיחשב כאי עמידה בתנאי ההגדרה.

"תושב חוץ" לעניין זה הינו אדם שהגיש למפיץ, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, הצהרה לפי טופס 2408, על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס לפי סעיף
97(ב2) לפקודה או לפי סעיף 105יד לפקודה, בתוך 14 ימים מיום רכישת היחידה, ואחת לשלוש שנים אם היו בישראל הוא או בא כוחו