מדריך היערכות במסים

12.4.2    קרן חייבת – קרן שרווחיה והכנסותיה חייבים במס ברמת הקרן ובעלי היחידות    פטורים ממס

א.         מיסוי הקרן

על פי סעיף 129ג(א)(2) לפקודה על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת יחולו שיעורי המס שהיו חלים על רווחים או הכנסות כאמור אילו היו מתקבלים על ידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידיו, אלא אם כן, נקבע במפורש אחרת. במסגרת תיקון 147 הוספה לסעיף הוראה כי במידה ולא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

להלן מספר הוראות נוספות באשר לחבות במס במישור הקרן החייבת:

(1)       בחישוב הכנסותיה ורווחיה של קרן נאמנות חייבת, לא יותרו בניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא.

(2)       תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי מס להכנסות מסויימות של קרן נאמנות חייבת ושל קרן נאמנות מעורבת), התשס"ג-2003 (להלן: "תקנות שיעור המס"), קובעות, כי יחול מס בשיעור של 15% על הכנסות מדמי השאלה בידי קרן נאמנות חייבת (וזאת על אף שבידי יחידים הכנסות אלה חייבות בשיעור המס השולי).

(3)       סעיף 129ד לפקודה קובע הוראה מיוחדת לעניין קיזוז הפסדים מניירות ערך זרים בקרן נאמנות חייבת. על פי הוראות הסעיף, הפסד מניירות ערך זרים שנצבר בקרן נאמנות חייבת עד ליום 31 בדצמבר 2002 (להלן: "ההפסד הצבור"), יועבר לשנים הבאות ויותר בקיזוז מרווח הון מניירות ערך זרים.

ב.         מיסוי בעל היחידה

(1)       יחיד

בתיקון 147 לפקודה נוסף סעיף 97(א)(7) לפקודה אשר קובע פטור בזו הלשון – "רווח הון שהיה ליחיד במכירה או בפדיון של יחידה בקרן נאמנות חייבת".

יש לציין כי הפסד מהשקעה בקרן נאמנות חייבת אינו ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון אחרים.

(2)       חברה

לגבי מי שחלו בקביעת הכנסתו הוראות פרק ב' לחוק התיאומים, רווח הון ריאלי ממכירה או מפדיון של יחידה חייב במס בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה.

חברות שהוראות חוק התיאומים לא חלו בקביעת הכנסתן, התחייבו במס בשיעור 25% על רווח ההון שנצמח ממכירה או מפדיון היחידה בין השנים 2006-2009.

רווח ההון שנצמח ממכירה או מפדיון היחידה לאחר שנת 2010 מתחייב בשיעור מס חברות כאמור בסעיף 126(א) לפקודה.

רווח הון ריאלי ממכירה או מפדיון של יחידה בידי גוף מהמנויים בסעיף 9(2) לפקודה יהיו פטורים ממס.

ג.          קרן נאמנות חייבת לתושב חוץ

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסויימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס"ג-2003 (להלן: "התקנות"), קובעות הוראות בדבר מיסוי קרן נאמנות חייבת המיועדת לתושבי חוץ בלבד (להלן: "קרן תושבי חוץ").

"קרן תושבי חוץ" הינה קרן נאמנות חייבת, שמתקיימים בה כל אלה:

(1)       על פי התשקיף של הקרן, מיועדות היחידות בה לתושבי חוץ בלבד;

(2)       מימון רכישת היחידות בקרן נעשה מחשבון תושב חוץ בלבד;

(3)       תושב החוץ הגיש למפיץ, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, הצהרה לפי טופס 2408 על היותו תושב חוץ, בתוך 14 ימים מיום רכישת היחידה בקרן או יום תחילת שנת המס, לפי המאוחר;

(4)       הקרן אושרה בידי הנציב, בתנאים שקבע באישורו.

התקנות קובעות הוראות פטור ממס על הכנסות ורווחים בידי קרן תושבי חוץ. ההוראות, מעניקות פטור ממס על אותם אפיקי השקעה שתושב חוץ היה זכאי לפטור ממס מהם אילו השקיע ישירות, כמפורט להלן:

א.         רווח הון מכל אחד מאלה –

(1)       במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל, אם נרכשו לאחר רישומן למסחר בבורסה למעט מילווה מדינה;

(2)       במכירת עסקה עתידית הנסחרת בבורסה בישראל;

(3)       במכירת נייר ערך זר.

ב.         הכנסה מריבית והפרשי שער על פיקדון במטבע חוץ, שמשלמת המדינה או שמשלם תאגיד בנקאי.

ג.          הכנסה מדיבידנד, מריבית ומהפרשי שער, על ניירות ערך זרים.

לעניין זה "מילווה מדינה" אגרות חוב או מלווה מדינה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם.