מדריך היערכות במסים

12.3.3    סמכות שר האוצר

סעיף 101א לפקודה מעניק לשר האוצר, סמכות לקבוע הוראות בעניינים מסויימים (בהקשר זה ראה סעיף 12.2.6 לעיל).