מדריך היערכות במסים

  •  

  12.2.5    טבלה מרכזת – ניירות ערך שאינם נסחרים

  להלן טבלה המרכזת את שיעורי המס על רווח הון ריאלי, שיחולו בעת מכירת ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה או בשוק מוסדר:

   

  זהות המוכר

  שיעור המס

  יחיד

  חישוב ליניארי:

  בגין חלק הרווח אשר נצמח עד 31.12.2002 – שיעור מס שולי;

  בגין חלק הרווח אשר נצמח מ- 1.1.2003 עד למועד השינוי – 20% (25% בידי "בעל מניות מהותי")(1)(2)(3)(4);

  בגין חלק הרווח אשר נצמח מ- 1.1.2012 ועד יום המכירה – 25% (30% בידי "בעל מניות מהותי")(1)(2)(3)(4)(5).

  חבר- בני-אדם

  מס חברות(6)

  תושב חוץ

  ניירות ערך אשר נרכשו לפני 1 ביולי 2005 – כאמור לעיל בהתאם לזהות המוכר (אם יחיד או חברה) ובכפוף להוראות האמנה (אם קיימת)(1)(2)(3)(6);

  ניירות ערך אשר נרכשו על ידי תושב חוץ של מדינה גומלת החל מיום 1 ביולי 2005 ועד ליום 31 בדצמבר 2008- פטור (בכפוף לעמידה בתנאים שצוינו בסעיף 12.2.3 לעיל)(6);

  ניירות ערך שנרכשו החל מיום 1 בינואר 2009 על ידי תושב חוץ- פטור.

   

  (1)            בהתייחס לחיוב במס של רר"ל, ראה סעיף 12.5 להלן.

  (2)            בהנחה והנישום לא תבע בניכוי הוצאות מימון. במידה ונתבעו הוצאות מימון יחול שיעור מס של 30%.

  (3)            במידה ונייר הערך אינו צמוד – יחול מס בשיעור 15% או 20% במידה ועסקינן ב"בעל מניות מהותי" ויראו את כל רווח ההון (לרבות הפרשי ההצמדה) כרווח הון ריאלי.

  (4)            עוד יצוין בהקשר זה כי החל מיום 1 בינואר 2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ש"ח (נכון לשנת 2019) יחול מס נוסף על חלק הכנסתו כאמור בשיעור של 3% (יצוין, כי שיעור המס ייסף עד וכולל שנת 2016 עמד על 2%).

  (5)            לעניין הקלות כפי שנקבעו ביחס להשקעה בחברות מו"פ ראה סעיף 12.9 להלן.

  (6)            שיעור מס החברות נכון לשנת המס 2019 הינו 23%.