מדריך היערכות במסים

 

12.2.3    תושבי חוץ

א.          הוראות החוק עד ליום 1 ביולי 2005

על רווח הון שנצמח  עד ליום 1 ביולי 2005 בידי תושב חוץ ממכירת ניירות ערך שאינם נסחרים חלו ההוראות שלעיל בהתאם לזהותו של המוכר (יחיד או חברה) ובכפוף להוראות אמנה (אם קיימת אמנה בין מדינת תושבתו של תושב החוץ לבין מדינת ישראל).

ב.          הפטור במסגרת הוראות תיקון 147

במסגרת תיקון 147 לפקודה, אשר תחילתו מיום 1.1.2006, נוספה הוראה המעניקה פטור בגין השקעות תושבי חוץ בחברות ישראליות במסגרת סעיף 97(ב3)(1) לפקודה.

בהוראות הסעיף נקבע כי תושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת (כמשמעותה בסעיף 196 לפקודה), פטור ממס על רווח הון ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או ממכירת זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ, שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל, שאותו רכש בתקופה שבין 1 ביולי 2005 ועד 31 בדצמבר 2008.

הפטור הוענק רק לתושב חוץ שפנה בבקשה לפקיד השומה במועד הדיווח על המכירה, ובהתקיימותם של כל אלה:

  • רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל.
  • הוא היה תושב מדינה גומלת בעשר השנים שקדמו ליום הרכישה של נייר הערך ברציפות, ולגבי תושב מדינה גומלת שהוא חבר-בני-אדם – 75% לפחות מסוג כלשהו של אמצעי שליטה שבו מוחזקים במישרין או בעקיפין, על ידי יחידים שהיו תושבי מדינה גומלת בעשר השנים שקדמו ליום רכישתו של נייר הערך ברציפות.
  • רכישת נייר הערך לא הייתה מקרוב ולא חלו עליה הוראות פרק ה2 לפקודה או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין.
  • בתוך 30 ימים מיום רכישת נייר הערך הוגשה לפקיד השומה הודעה על הרכישה ופרטיה.
  • תושב החוץ הגיש דוח על המכירה לרשות המס במדינת תושבותו.

ג.           הפטור במסגרת הוראות תיקון 169

תיקון 169 תיקן את הוראות הסעיף החל מיום 1 בינואר 2009 וקבע פטור ממס בידי תושב חוץ על רווח הון ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או במכירת זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ, שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל, שנרכשו החל מיום 1 בינואר 2009 וזאת כל עוד קיימת עמידה בתנאים הבאים:

(1)   רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל.

(2)   רכישת נייר הערך לא היתה מקרוב ולא חלו עליה הוראות פרק ה2 לפקודה או הוראות סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין.

(3)         נייר הערך לא נסחר בבורסה בישראל במועד המכירה.

יודגש כי עד ליום 31 ביולי 2013 הפטור על רווח הון לא חל במכירת נייר ערך של חברה שביום רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שהיא מחזיקה, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין.

תיקון 197 לפקודת מס הכנסה קובע כי החל מיום 1 באוגוסט 2013 לא יחול הפטור האמור על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה שביום רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שהיא מחזיקה, במישרין או בעקיפין, מקורו באחד או יותר מאלה:

  • זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כהגדרתן בסעיף 1 ולרבות כל זכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969‏;
  • זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל;
  • זכות לניצול משאבי טבע בישראל;
  • זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל.

מאידך פטור כאמור יחול על יחיד שהיה תושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, ובלבד שבעת רכישת נייר הערך היה תושב חוץ. לעניין רווח ההון יחולו הוראות סעיף 97(ב) לפקודה כאילו נייר הערך היה נכס שהיה לו מחוץ לישראל לפני היותו לתושב ישראל.

כמו כן, יחולו הוראות הקלה כפי שנקבעו ביחס להשקעה בחברות מו"פ (בהקשר זה ראה סעיף 12.9 להלן).