מדריך היערכות במסים

12.2.2    חבר-בני-אדם

שיעור המס שיחול על רווח ההון הריאלי שנצמח ממכירת ניירות ערך שאינם נסחרים בידי חבר בני-אדם, יהא מס החברות על פי השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה אשר נכון לשנת 2019 עומד על 23%.

הרווח האינפלציוני שנצמח עד ה-31 בדצמבר 1993 מחוייב במס בשיעור של 10% ואילו הרווח האינפלציוני שנצמח החל מ-1 בינואר 1994 פטור ממס.