מדריך היערכות במסים

12.2.1    יחיד

א.         כללי

שיעור המס אשר יחול על יחיד במכירה של ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה החל מיום 1 בינואר 2012, יהיה בהתאם לשיטה הלינארית כמפורט להלן:

חלק רווח ההון המשוייך לתקופה שמיום הרכישה ועד ליום 31 בדצמבר 2002 יתחייב במס לפי שיעור המס השולי החל על המוכר במועד המכירה.

חלק רווח ההון המשוייך לתקופה שבין ה-1 בינואר 2003 ועד ה-31.12.2011 (להלן: "מועד השינוי"), יתחייב במס בשיעורים המפורטים להלן:

א.         לגבי מוכר יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" – 20%.

ב.         לגבי מוכר יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" – 25%.

חלק רווח ההון המשוייך לתקופה שבין ה-1 בינואר 2012 ועד למועד המכירה יתחייב במס בשיעורים המפורטים להלן:

א.         לגבי מוכר יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" – 25%.

ב.         לגבי מוכר יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" – 30%.

הרווח האינפלציוני שנצמח עד 31 בדצמבר 1993 מחויב במס בשיעור של 10% והרווח האינפלציוני שנצמח החל מ-1 בינואר 1994 פטור ממס.

עוד יצוין בהקשר זה כי החל מיום 1 בינואר 2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2017) יחול מס נוסף על חלק הכנסתו כאמור בשיעור של 3% (להלן: "מס יסף") (יצוין, כי שיעור המס ייסף עד וכולל שנת 2016 עמד על 2%).  

ב.         נייר ערך שאינו צמוד למדד

במכירת נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחול שיעור מס של 15% (חלף שיעור המס של 25%) במידה והמוכר אינו "בעל מניות מהותי" או שיעור מס של 20% במידה והמוכר הינו "בעל מניות מהותי" (חלף שיעור מס של 30%), על חלק רווח ההון שנצמח החל מיום 1 בינואר 2003, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.

לעניין זה, "אינם צמודים למדד" – ערכם הנקוב או סכומם אינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, והכל עד לפדיון או להחזר.

ג.          יחיד התובע הוצאות ריבית והפרשי הצמדה

בהתאם להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 187 לפקודה, יחיד אשר תבע בניכוי כנגד רווח ההון הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה יחויב רווח ההון שהיה לו (הסעיף מתייחס ל"רווח ההון" ולא ל"רווח ההון הריאלי") במס בשיעור של 30% וזאת עד לקביעת שר האוצר הוראות ותנאים אשר בהתקיימם יותרו בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה (בהקשר זה ראה סעיף 12.2.6 להלן).