מדריך היערכות במסים

 12.1      כללי

ככלל החל מיום 1 בינואר 2012 שיעור המס החל על רווח הון ממכירת ניירות ערך בידי יחיד אשר אינו עונה להגדרת "בעל מניות מהותי"[1] הינו בגובה של 25% ו-30% בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 חודשים שקדמו למכירה, חלף שיעור המס שחל טרם שנת 2012, בגובה 20% ו-25% בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי".

שיעורי המס כמפורט לעיל לא יחולו ביחס לניירות ערך שהינם אג"ח, נייר ערך מסחרי, מלווה מדינה או הלוואה שאינם צמודים למדד או לשער החליפין ולפיכך, שיעורי המס שיחולו במקרה כאמור יהיו 15% ביחס ליחיד שאינו בעל מניות מהותי ו-20% ביחס לבעל מניות מהותי.

עוד יצוין בהקשר זה כי החל מיום 1 בינואר 2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ש"ח (נכון לשנת 2019) יחול מס נוסף על חלק הכנסתו כאמור בשיעור של 3% (להלן: "מס יסף") (יצוין, כי שיעור המס ייסף עד וכולל שנת 2016 עמד על 2%).  

לעניין זה "הכנסה חייבת" – הכנסה ממקורות סעיפים 2-3 לפקודה, הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווחי הון) וכן הכנסה משבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק כאמור – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

שיעור המס על רווח כאמור בידי חבר-בני-אדם הינו שיעור מס החברות (23% נכון לשנת 2019).

לעניין פרק זה יחולו ההגדרות כמפורט להלן:

"נייר ערך" – כהגדרת "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך, לרבות איגרת חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, איגרת חוב של מדינת חוץ, יחידה, יחידת השתתפות בשותפות נפט, יחידת השתתפות בשותפות סרטים, זכות באיגוד מקרקעין, נייר ערך שהונפק מחוץ לישראל וכן עסקה עתידית (ההדגשות אינן במקור- פ.ק.).

"נייר ערך מסחרי" – כהגדרה ניירות ערך מסחריים בחוק ניירות ערך;

"עסקה עתידית" – התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד כל אחד מאלה: הפרשים בין שערי מטבע חוץ, הפרשי מדד, הפרשי ריבית, נכס או מחיר נכס והכל בכמות, בסכום, במועד ובתנאים הקבועים בהתחייבות או בזכות, לפי הענין וכן מכירה של נייר ערך שטרם נרכש על ידי המוכר;

"יחידת השתתפות בשותפות נפט" ו"יחידת השתתפות בשותפות סרטים" – כמשמעותן בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98 לפקודה, לפי העניין.

"בורסה" – בורסה לניירות ערך שניתן לה רישיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, או בורסה לניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתיתו על פי דין במדינה שבה היא מתנהלת וכן שוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

"בעל מניות מהותי" מוגדר בסעיף 88 לפקודה כמי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

לענין זה, "יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין.

"אמצעי שליטה", בחבר-בני-אדם – כל אחת מאלה:

  1. הזכות לרווחים;
  2. זכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר בני-אדם אחר;
  3. זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;
  4. הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;
  5. הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו.

"קרוב" מוגדר ככל אחד מאלה:

  1. בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
  2. צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;
  3. חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו. לעניין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

 

  1. נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג לפקודה, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה.

[1]         ראה הגדרה להלן.