מדריך היערכות במסים

11.8.4 עמדה חייבת בדיווח מס' 32/2017- מיסוי "מטבעות וירטואליים"

 

במסגרת העמדות החייבות בדיווח שפרסמה רשות המסים, אשר קובעות את חובת הדיווח בגין נקיטת עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ואשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת  עמדה במסים עקיפים (מע"מ, מכס)  יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.

תחילה נקבע כי המטבע הוירטואלי מהווה נכס לא מוחשי הנכנס בגדרי הגדרת "נכס" כפי שזו מצויה בסעיף 88 לפקודה. בהתאם לכך, מכירת  "מטבע וירטואלי" מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון). כמו-כן אם פעילות מכירת "מטבעות וירטואליים" מגיעה לכדי "עסק", הרי שההכנסות ממכירת "המטבעות ווירטואליים" חייבות במס מכוח חלק ב' לפקודה.

בנוסף, נקבע כי המטבע וירטואלי אינו מהווה מטבע או מטבע חוץ כהגדרתם בחוק בנק ישראל, התשמ"ה-1985. בהתאם לכך, ולמען הסר ספק, ההפרש בין התמורה במכירה לבין עלות הרכישה לא יחשב כהפרשי הצמדה ו/או כהפרשי שער.