מדריך היערכות במסים

11.8.2 חוזר 7/2018- "ICO- "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)"

כאמור, חוזר זה עוסק אך ב-Utility Tokens המהווים "אסימונים מוצרים ושירותים" כפי שאלו כונו בחוזר.

 1. הנפקת האסימונים הינה כנגד רישום חוב (מקדמה מלקוחות) בגובה השירותים או המוצרים שבגינם הונפקו האסימונים בחברה המנפיקה, ולא כנגד הון או זכויות הוניות בחברה המנפיקה.
 2. היבטי המס אצל החברה המנפיקה:
  • אצל החברה המנפיקה אסימונים, שלבי ההכרה בהכנסה יהיו בהתאם לאופי פעילותה של החברה ולפי המודל העסקי שלה, כדלקמן:
   • התמורה המתקבלת בהנפקה תירשם כהכנסות נדחות/הכנסות מראש בחברה המנפיקה ובגינה יחולו ההוראות כדלקמן:
    • ההכנסות מראש תירשמנה על פי שווי התקבולים שהתקבלו ביום ההנפקה (כסף פיאט או אסימונים מבוזרים אחרים על פי שוויים במועד התקבול) ובניכוי הוצאות שיש לייחסן במישרין להנפקת האסימונים למעט הוצאות ששימשו כאמור בפיתוח עצמי של הפלטפורמה אשר יופחתו בהתאם להוראות הפקודה (להלן: "ההכנסות מראש").
    • אסימונים מבוזרים אחרים שהתקבלו ביום ההנפקה, שוויים ייקבע על פי שווי ממוצע לאותו יום מסחר על פי ממוצע השערים היומיים שיפורסמו ב-2 או יותר מזירות המסחר המשמעותיות לאותם אסימונים מבוזרים. החברה נדרשת לשמור אסמכתאות לעניין שווי האסימונים המבוזרים על פי היום בו הם התקבלו. ככל והחברה המציאה אסמכתא לשווי מהימן יותר, ניתן לבחון את השווי בהתאם לכך.
    • אסימונים מבוזרים שהומרו לכסף פיאט באותו יום בו התקבלו, ערכם יירשם על פי התמורה שהתקבלה בפועל בכסף פיאט.
    • במקרה בו ההנפקה נמשכת על פני תקופה ממושכת, יש לבחון את שווי התקבולים, בכל יום בנפרד.
   • היה והחברה מעניקה שירותים או מוכרת מוצרים בתמורה לאסימונים המונפקים, אזי ההכנסות מראש תוכרנה כהכנסה לשיעורין בהתאם לקצב מתן השירותים או הספקת המוצרים.
   • במקרים בהם האסימונים מקנים זכות תמידית למחזיק בהם לקבל שירות מהחברה המנפיקה, ההכנסות מראש תוכרנה במלואן כהכנסה ביום שהשירות הפך להיות זמין למחזיקי האסימונים. ככל ומדובר בשירות שזמין בחלקו, יש להכיר בחלק היחסי של השירות שהפך זמין. ככל שישנה התחייבות עתידית שקשורה בכספי ההנפקה שהתקבלו, ניתן יהיה להכיר בהפרשה בגין התחייבות זו והכל על פי מבחני ההכרה בהפרשות לצורכי מס כפי שנקבעו בפסיקה הרלוונטית (ארקיע, נקיד, תל עופר וכו').
   • במקרים בהם האסימונים מקנים זכות לשימוש בפלטפורמה (כגון זכות לסחור באמצעות האסימונים בפלטפורמה המפותחת) אותה פיתחה החברה המנפיקה, אזי, ההכנסות מראש תוכרנה במלואן כהכנסה ביום שהפלטפורמה החלה לפעול.
   • היה והחברה המנפיקה מוכרת אסימונים נוספים שחזרו אליה במסגרת מתן השירותים או המוצרים אותם התחייבה לספק או במסגרת גביית עמלה בגין השימוש בפלטפורמה שפיתחה, ההכנסה תוכר בידיה על פי העקרונות המפורטים. גובה ההכנסה ייקבע בהתאם לתקבול בפועל שקיבלה החברה (לרוב על פי שווי האסימון באותו מועד בשוק המשני ככל ויש בו מסחר). ככל והתקבלה תמורה באסימונים מבוזרים.
   • חברה מנפיקה, אשר מבצעת מכירה בשוק המשני של אסימונים ששמרה בבעלותה במסגרת ה-ICO, ההכנסה תוכר בידה בהתאם למנגנון המתואר לעיל, והכל לפי התמורה שתתקבל בפועל במכירה (ככל והתקבלה תמורה באסימונים מבוזרים, תהווה הכנסה אינטגרלית לעסקיה של החברה המנפיקה במועד בו היא נדרשת להכיר בהכנסה.
   • על אף האמור לעיל, על החברה המנפיקה להכיר בהכנסה מידית בכל יתרת ההכנסות מראש עם קרות אחד האירועים הבאים:
    • תמורת ההנפקה הייתה מיועדת לפיתוח של מוצר או שירות מסוים, והפיתוח לא צלח. במקרים בהם הפיתוח נכשל, לרוב החברה תשיב למחזיקי האסימונים את כספם (בניכוי הכספים ששימשו לפיתוח). יש לציין, כי ככל וכספים הושבו למשקיעים, הם יופחתו מההתחייבות של החברה המנפיקה וכתוצאה מכך גם מסכום ההכנסה שתוכר.
    • החברה המנפיקה הכריזה על פירוק, או נכנסה להקפאת הליכים או הגיעה לחדלות פירעון.
    • החברה העבירה את מחויבויותיה למחזיקי האסימונים, לגוף אחר, ללא העברת כספי ההנפקה (לרבות אסימונים מבוזרים שהתקבלו במסגרת ההנפקה).
    • החברה המנפיקה מכרה את פעילותה, ללא העברת כספי ההנפקה (לרבות אסימונים מבוזרים שהתקבלו במסגרת ההנפקה).
   • במידה והאסימונים המונפקים לא יוצרים לחברה המנפיקה מחויבות כלשהי לספק שירות או מוצר למחזיק האסימון (לעניין זה, מחויבות להקים פלטפורמה טכנולוגית כלשהי ולתחזק אותה תיחשב כהתחייבות), על החברה המנפיקה להכיר בהכנסה בעת קבלת תמורת ההנפקה. בחינת ההתחייבות של החברה תבוצע בין היתר, על בסיס מסמכי ההנפקה (ה-White Papers).
   • למען הסר ספק, במידה ובהתאם לדין, החברה המנפיקה זכאית לדווח על הכנסותיה על בסיס מזומן ובחרה כך לדווח, אזי, ההכנסות מראש תוכרנה כהכנסה במועד קבלתן. לעניין זה, חברה שבחרה לדווח על בסיס מצטבר במועד ההנפקה, לא תוכל לחזור בה מבחירה זו במועד מאוחר יותר.
   • ייתכנו מקרים בהם חברה תפנה לגיוס באמצעות הנפקת ICOשלא תבוצע במישרין אלא באמצעות חברה בת, בבעלותה המלאה, הרשומה מחוץ לישראל. במקרה בו חברת הבת ביצעה את ההנפקה עבור החברה, ולאחר ההנפקה חברת הבת תעביר את כספי ההנפקה לחברה וכן תעביר את מלוא ההתחייבויות הגלומות באסימונים (Back to back), אזי מאחר וההנפקה בוצעה עבור החברה, וכספי ההנפקה הועברו לחברה ומלוא ההתחייבויות בגין האסימונים שהונפקו ב-ICO הועברו גם כן לחברה, יחולו העקרונות המפורטים בחוזר זה בגין ההנפקה כאמור בעת העברת התמורה מחברת הבת לחברה.
   • חברה שקיבלה את תמורת ההנפקה באסימונים מבוזרים אחרים (כדוגמת ביטקוין או את'ר), תכיר בהכנסה או הוצאה מהשינוי בערך האסימונים המבוזרים שהתקבלו בהנפקה במועד ההמרה שלהם לכסף פיאט או במועד השימוש בהם (שימוש באסימונים מבוזרים עבור רכישה של שירות או מוצר, ייחשב לעניין זה כעסקת חליפין ויחולו בגין עסקה זו, העקרונות הקבועים בחוזר מס הכנסה 5/2018 שעניינו "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר").
 1. היבטי המס אצל מחזיקי האסימונים:
  • מחזיקי האסימונים הם מחזיקי האסימונים אשר רכשו אותם הן במסגרת ה-ICO והן במסגרת המסחר בשוק המשני.
  • היות ומנקודת מבטו של המחזיק מדובר ברכישה של זכות לקבל נכס או מוצר או שירות בעתיד, זכות המהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, לא תותר הוצאה כלשהי למחזיקי האסימונים במועד רכישתם. מכירת האסימונים בשוק המשני, תהווה הכנסה הונית או הכנסה פירותית, בהתאם להוראות הפקודה, ובהתאם לכך יש לסווג את הרווח או ההפסד מהמכירה, והכל על פי עלות האסימון בפועל כפי שהייתה למחזיק במועד הרכישה והתמורה שהתקבלה במועד המכירה.
  • בהמשך לאמור לעיל, במידה והאסימונים מקנים זכות לקבלת שירות, אזי, עלות האסימונים תוכר כעלות השירות ותוכר כהוצאה, בכפוף להוראות הפקודה, בהתאם לקצב קבלת השירות על פי העלות של האסימון כפי שהיתה בפועל אצל המחזיק.
  • אסימונים המקנים למחזיק בהם זכות תמידית שאינה מוגבלת בזמן לקבל שירות מהחברה המנפיקה, עלותם תוכר כהוצאה פירותית או כעלות, לפי העניין, במועד בו החברה המנפיקה חדלה מלספק את אותו שירות.
  • למען הסר ספק, במידה והאסימונים מקנים זכות לקבלת מוצר, אזי, עלות המוצרים שיתקבלו תותר בניכוי בגובה עלות האסימונים שנרכשו במועד ההנפקה כעלות מכר, הוצאות פחת וכיוצ"ב בכפוף לכללי ההכרה, לפי העניין, כאמור לעיל.
 2. הנפקת אסימונים לעובדים:
  • אסימונים המונפקים לעובדי חברה או לנותני שירותים לרבות לדירקטורים (בפיסקה זו ייקראו להלן: "העובד"), במקביל להנפקה לציבור, בין בתמורה חלקית ובין ללא תמורה כלל, יחולו ההוראות הבאות:
   • הכנסת העובד מהקצאת האסימונים תחויב במס במועד מימוש הזכות הגלומה באסימון או במועד יציאת האסימונים מרשותו של העובד כמשמעותה בהגדרת המונח "מכירה" בסעיף 88 לפקודה (לרבות בדרך של המרת האסימונים שהתקבלו לאסימונים מבוזרים אחרים), כמוקדם מבניהם (להלן: "מועד המימוש") לפי סעיף 2(2) לפקודה או 2(1) לפקודה, לפי העניין. ההכנסה החייבת במועד המימוש תהא בגובה ההפרש שבין שווי שוק האסימונים במועד המימוש (על פי שווי השירות או המוצר שניתן לעובד או על פי שווי התמורה שקיבל במכירה) בניכוי המחיר ששולם על ידי העובד בגין הקצאת האסימונים (להלן: "תוספת המימוש"), ככל ששולם.
   • על אף האמור לעיל, תוכל החברה לבחור מראש (להלן: "בחירה"), כי הכנסתם של עובדיה מהקצאת האסימונים, תחויב במס במועד ההקצאה בפועל של האסימונים לעובדים (להלן: "מועד ההקצאה") לפי סעיף 2(2) לפקודה או 2(1) לפקודה, לפי העניין. במקרה זה, ההכנסה החייבת במועד ההקצאה תהא בגובה ההפרש שבין שווי שוק האסימונים במועד ההקצאה בניכוי תוספת המימוש, ככל וישנה.
   • חברה אשר תבחר את ההסדר המפורט בסעיף קטן זה, תודיע על כך לפקיד השומה שתיק הניכויים של החברה מתנהל אצלו, 60 ימים לפחות לפני מועד ההקצאה (להלן: "הודעה"). ההודעה תחול על עובד החברה שהוקצו ו/או יוקצו לו אסימונים, לכל הפחות לגבי הקצאות שבוצעו במהלך השנה שלאחר תום השנה שבה בוצעה ההקצאה הראשונה ואילך (להלן: "תקופת בחירה מינימלית"). לאחר תום תקופת הבחירה המינימלית, תהיה החברה רשאית לשנות בחירתה בהודעה לפקיד השומה, בכפוף לתקופת בחירה מינימלית חדשה.
   • לאחר מועד אירוע המס בידי העובד, וככל שלא מכר העובד באותו המועד את האסימון בפועל, יראו את שווי שוק האסימון במועד אירוע המס כמחירו המקורי ואת מועד אירוע המס כיום הרכישה של האסימון, במועד מכירת האסימון בפועל, יחולו הכללים החלים על כל מחזיק אסימונים כמפורט לעיל.
   • לחברה תותר הוצאה בהתאם לגובה ההכנסה החייבת של העובד לפי סעיף 2(2) לפקודה או 2(1) לפקודה במועד ההקצאה או במועד המימוש לפי העניין, או בגובה סכומי השתתפות שבהם חויבה החברה בשל התחייבותה לחברה שהנפיקה את האסימונים עבור עובדיה, לפי הנמוך שביניהם; והכול בשנת המס שבה נוכה המס לעובד והועבר לפקיד השומה. כמו כן, ההוצאה תירשם כנגד ההכנסות מראש, וההכנסות מראש תוכרנה כהכנסה על פי העקרונות האמורים לעיל.
   • לעניין זה, יראו את שווי האסימונים המוקצים לעובד, על פי שוויים הממוצע כפי שנקבע ב-30 ימי המסחר העוקבים למועד אירוע המס (בין אם במסחר משני ובין אם ברכישה ישירות מהחברה במסגרת ההנפקה והכל בתנאי שהמסחר אינו בין צדדים הקשורים לחברה).
   • האחריות על ניכוי המס במקור מהאסימונים שהוקצו לעובדים בהתאם לסעיף 2(1) או 2(2) תחול על החברה (אין באמור בכדי לגרוע מחובת תשלום המס של העובד), אשר תדאג לקיים מנגנון מסודר (לדוגמה באמצעות החוזה החכם שקבוע באסימון המונפק לעובד), לפיקוח על האסימונים המוענקים לניצעים לרבות במקרה בו העובדים, מפסיקים להעניק את שירותיהם לחברה (זאת גם במקרים בהם החברה לא היתה צד למימוש האסימון של העובד). לעניין זה החברה בישראל תצרף דוח מפורט לגבי פרטי העובדים, ההענקות והמימושים שבוצעו במהלך השנה השוטפת (לרבות יתרות פתיחה ויתרות סגירה ומועדי הבשלה).
 1. מסחר משני באסימונים
  • אסימון מהווה "נכס" בהתאם להגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
  • מסחר באסימונים לאחר הנפקתם תמוסה כמכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודה, תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה.
  • אדם המדווח על מכירת אסימון ישמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת האסימון וכן ישמור את חוזה ההנפקה (ככל והוא החזיק בו), על מנת שיוכל להציגם לפקיד השומה, ככול שיידרש להנחת דעתו של פקיד השומה.
  • אדם אשר הכנסותיו ממכירת אסימונים, מגיעות לכדי עסק יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליהן שיעורי המס על פי סעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי העניין. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה.
  • עסקאות בהן התמורה משולמת באסימונים אחרים (כדוגמת ה-Bitcoin), יטופלו לצורכי מס כעסקת חליפין ("Barter") על פי שווי הנכסים המוחלפים במועד העסקה.
 2. היבטי מע"מ
  • להלן חבויות המס במישור החברה המנפיקה לגבי כל סוג של עסקה, וזאת על פי הוראות חוק מע"מ:
   • בעת הנפקת אסימונים המהווים מחויבות למתן שירותים – בהתאם לסעיף 24 לחוק מע"מ, מועד החיוב במס יהא עם קבלת תמורת ההנפקה בידי החברה המנפיקה (דיווח על בסיס מזומן). עם זאת, במקרים המפורטים להלן, יחול מועד החיוב במס עם נתינת השירות (דיווח על בסיס מצטבר):
    • כאשר מחזור העסקאות של העוסק (החברה המנפיקה) עולה על 15 מיליון ש"ח וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת יא' להוראות ניהול ספרים (בהתאם להוראות סעיף 29(1א) לחוק מע"מ). לעניין זה, יראו את התמורה בהנפקה (ההכנסות מראש) כחלק ממחזור העסקאות.
    • כאשר תמורת ההנפקה, כולה או מקצתה, המשולמת על ידי רוכש האסימונים איננה בכסף כגון תשלום כנגד באסימונים מבוזרים אחרים.
   • בעת הנפקת אסימונים המהווים מחויבות למכר טובין (נכס מוחשי ונכס בלתי מוחשי) – בהתאם לסעיף 22 לחוק מע"מ, מועד החיוב במס הוא עם מסירת הטובין לקונה (דיווח על בסיס מצטבר). על אף האמור בסעיף קטן זה, בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה (על בסיס מזומן):
    • עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על שני מיליון ש"ח.
    • עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות ניהול ספרים.
   • במקרים בהם החבות במס נקבעת על בסיס מזומן, אולם בסופו של דבר זהות הקונה או מקבל השירות משתנה כך שבמועד ההנפקה רוכש האסימונים הינו תושב חוץ אך עם מימוש העסקה הקונה או מקבל השירות הוא תושב ישראל או להיפך, יתכן כי שיעור המס בשל העסקה ישתנה בהתאם להוראות חוק מע"מ כמפורט להלן:
    • כאשר המחויבות הינה לאספקת טובין – ככל שבעת ההנפקה הלקוח הוא תושב חוץ, הרי שעם קבלת התקבול החברה תוציא חשבונית מס בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(1) או 30(א)(2) לחוק מע"מ.

ככל שבעת אספקת הטובין הלקוח הינו תושב ישראל, הרי שיש לבטל את החשבונית המקורית ולהוציא במקומה חשבונית מס בשיעור מלא (ולהיפך, כאשר הלקוח בעת ההנפקה הוא תושב ישראל ובעת אספקת הטובין הקונה הוא תושב חוץ).

 • כאשר המחויבות הינה למתן שירות – ככל שבעת ההנפקה הלקוח הוא תושב חוץ, הרי שעם קבלת התקבול החברה תוציא חשבונית מס בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ ככל ולא מתקיימים הסייגים הקבועים בסעיף. ככל שבעת מתן השירות הלקוח הינו תושב ישראל, הרי שיש לבטל את החשבונית המקורית ולהוציא במקומה חשבונית מס בשיעור מלא (ולהיפך, כאשר בעת ההנפקה הלקוח הוא תושב ישראל ובעת מתן השירות הלקוח הוא תושב חוץ).
 • כאשר הלקוחות שרכשו את האסימונים לא חוזרים לחברה לקבלת הטובין או השירות, חשבוניות המס שיצאו בעת ההנפקה יישארו על כנן כאילו העסקה נעשתה בעת ההנפקה.
 • מסחר משני באסימונים:
  • האסימונים מהווים מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ.
  • אדם אשר מכירת האסימונים אינה מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים לא תחוב במס ערך מוסף. מנגד, אדם אשר מכירת האסימונים מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים (בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה) יחויב בהתאם להוראות חוק מע"מ כמפורט להלן.
  • פעילות עסקית כאמור ממוסה, בד"כ, בהתאם לכללים החלים על מוסד כספי.
  • על כן, מי שפעילותו במסחר באסימונים עולה לכדי עסק יסווג וירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.
 1. השלכות חוק עידוד
  • חברה המבקשת לתבוע הטבות מס מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "חוק עידוד") אשר ביצעה הנפקת ICO, תבדוק את עמידתה בתנאים הקבועים בחוק עידוד לרבות בדיקת "חברה מועדפת", "מפעל מועדף" או "מפעל טכנולוגי", "הכנסה מועדפת" או "הכנסה טכנולוגית" וכיוצ"ב במועד ההכרה בהכנסה בפועל לצרכי מס. את התנאים הנבדקים יש לבחון על בסיס פעילותה העסקית המהותית, קרי, פעילות הפיתוח והייצור של המוצר או השירות אותו היא מעניקה ללקוח. הוצאות מחקר ופיתוח ששימשו להנפקת ה-ICO (ככל והחברה אכן ביצעה מו"פ במסגרת הליך ההנפקה), ייחשבו כהוצאות מו"פ של המפעל וזאת תחת ההנחה כי אכן מתמלאים יתר התנאים להכרה בפעילות החברה כמפעל לעניין חוק עידוד. למען הסר ספק, לצורך עמידתה של החברה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" הקבועה בסעיף 51כד לחוק עידוד, לא יראו בתקבולים מההנפקה כהכנסות החברה לצורך בדיקת תנאי 7% הוצאות המו"פ, התנאי כאמור ייבחן על בסיס ההכנסות של החברה בהתאם למועד ההכרה בהן והכל בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזר זה. במקרים בהם נוצר עיוות כתוצאה מהעקרונות להכרה בהכנסה המפורטים לעיל, ניתן יהיה לפנות למחלקת חוקי עידוד בחטיבה המקצועית.
  • על מנת לקבוע האם הכנסתה של החברה מהווה "הכנסה מועדפת" או "הכנסה טכנולוגית", יש לבחון את המוצר או השירות בגינם מתקבלת ההכנסה, קיומו של "נכס לא מוחשי מוטב" שבבעלותה של החברה (ככל והכנסותיה נובעות ממתן זכות שימוש) ואינטגרליות ההכנסה לפעילותה העסקית. הכנסות שסווגו כהכנסות הוניות או כאלה שאינן אינטגרליות לעיסוקה של החברה בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 3 לעיל, לא ייחשבו כהכנסה מועדפת או הכנסה טכנולוגית.
  • ככל והכנסותיה של החברה נובעות ממתן זכות שימוש בידע, יש לבחון את תהליך הפיתוח של החברה ולהחיל את כל הכללים הקבועים לעניין זה בפרק השביעי לחוק עידוד בסימן ב1, ב2 או ב3 לפי העניין והתקנות הרלוונטיות.