מדריך היערכות במסים

 

11.8.2 סיווג ביטקווין לצרכי מס – ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות

נועם קופל (להלן: "המערער") רכש ביטקוין בשנת 2011 ומכרו בשנת 2013 בריווח של כ – 8 מיליון ש"ח. המערער דיווח על הרווח האמור כהפרשי הצמדה שקיבל יחיד שלא במסגרת עסקו ולכן הכנסות כאמור פטורות על פי סעיף 9(13) לפקודה .מאידך, פקיד השומה סבור כי הביטקוין אינו מטבע וממילא אינו מטבע חוץ. לגישת המשיב הביטקוין נכלל בהגדרת נכס ולפיכך הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון.

פסק הדין מיום 19 במאי 2019 של בית המשפט המחוזי מפי כב' השופט בורנשטין .קובע כי בסוגיה זו התקבלה עמדת פקיד השומה מהנימוקים הבאים : א. הביטקוין אינו עונה להגדרת מטבע שכן אינו שקל חדש; ב. הביטקוין אינו עונה להגדרת מטבע חוץ כי אינו שטר כסף או מעות, משמע אין לו ביטוי פיזי מוחשי כלשהו, כמו כן אינו נקבע כהילך חוקי באף מדינה; ג. אף מדינה לצרכי מיסוי לא קבעה כי מדובר במטבע; ד. לא עלה בידי המערער להוכיח כי הביטקוין ממלא איזו מהפונקציות המקובלות בעולם הכלכלה על מנת לסווגו כ"כסף" או כ"מטבע" לאמור: אמצעי חליפין להעברת ערך עבור סחורות, אוגר ערך, יחידת חישוב ערך; ה. הפטור הקבוע בסעיף 9(13) לפקודה נועד לפטור רווחים שמהווים שמירה על ערך הכסף, הרווח מהביטקוין אינו מהווה שמירה על ערך הכסף אלא בהתעשרות אמיתית ולכן לא צריך לחסות תחת הפטור האמור; ו. הביטקוין לא עונה להגדרת נייר ערך, כי לא ניתן לקבל את זה שהונפק על ידי תאגיד שכן רשת מחשבים אינה עונה להגדרת תאגיד ואין למחזיק בו זכות לדרוש מאותה רשת שום זכות. ובכל מקרה לא ניתן לראות בו גם כנייר ערך וגם כמטבע בו הוא נקוב; ז. לא הוכח כי גם חשבונאית ניתן לראות בביטקוין כמטבע .

בית המשפט קבע כי לעת הזו, ובוודאי בשנות המס שבערעור, לאור המצב המשפטי והעדויות שהובאו בפניו, לא ניתן לומר כי הביטקוין מהווה "מטבע" לצרכי מס, במובן זה שרווחי הביטקוין פטורים ממס כדין הפרשי הצמדה (הפרשי שער) על מט"ח .השופט לא פוסל שיבוא יום בו יחול מפנה מסוג זה או אחר, כלכלי ו/או משפטי שיביא לכך שהביטקוין יהפוך ל"מטבע". למעשה לא מן הנמנע כי ההכרה כמטבע תתקבל ל"מטבע וירטואלי" אחר. זהו אינו מצב הדברים כיום ועוד רחוקה הדרך לשם.