מדריך היערכות במסים

11.8.1 חוזר מספר 5/2018- "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים 'מטבעות וירטואלים')".

כאמור, חוזר זה עוסק אך באסימונים המבוזרים.

בתחילת החוזר, בשל היעדר הגדרה למונח "מטבע" ו-"מטבע חוץ" במסגרת פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), נקבע בהתבסס על חוק בנק ישראל, תש"ע-2010, כי אמצעי התשלום המבוזר המשמש כאמצעי סחר חליפין אינו בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ".

השלכות המס הנובעות משימוש באמצעי תשלום מבוזר:

מס הכנסה

 1. אמצעי התשלום המבוזר מהווה "נכס" בהתאם להגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
 2. מכירת אמצעי תשלום מבוזר תחשב כמכירת נכס בהתאם לחלק ה' לפקודה- ההכנסה תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה.
 3. אדם המדווח על מכירת אמצעי תשלום מבוזר ישמור את המסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין ככול שיידרש להנחת דעתו של פקיד השומה.
 4. אדם אשר הכנסותיו מאמצעי התשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס לפי סעיפים 121 או 126 לפקודה. מובהר כי אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כריה, יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו כהכנסה עסקית.
 5. בעסקאות בהן התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, מדובר למעשה בעסקת חליפין ואופן הטיפול המיסוי הינו כדלקמן:
  • סכום התמורה המשולמת בעסקת החליפין תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה, והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקורי. סכום התמורה יקבע בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר. יחד עם זאת, במידה ולנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר נקוב- שווי המכירה של אמצעי התשלום המבוזר ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס או הסחורה.
  • מוכר הנכס או נותן השירות- במועד עסקת החליפין המוכר ירשום הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות הניתן. שווי התמורה כאמור יקבע בנוסף גם כמחיר המקורי של אמצעי התשלום המבוזר המתקבל. במועד מכירת אמצעי התשלום המבוזר יחושב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד למועד מכירתו.
  • רוכש הנכס או מקבל השירות המשלם באמצעי לתשלום מבוזר- במעוד ביצוע עסקת החליפין מתבצעת מכירת אמצעי התשלום המבוזר ובמקביל הוא רוכש נכס או מקבל שירות.
  • הדיווח על ההכנסות לצורכי מס יהא בהתאם להוראות שנקבעו בפקודה והוראות כל דין.

מס ערך מוסף

 1. אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ").
 2. אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין אינו מטבע, או נייר ערך או מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ. יחד עם זאת, הפעילות באמצעי תשלום מבוזר המהווה כאמור "נכס פיננסי" ומשמש לצורך סחר חליפין, קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי (כגון אמצעי תשלום).
 3. בהתאם לחוק מע"מ הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במס ערך מוסף רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים.
 4. כאשר פעילותו של משקיע אינה מגיעה לכדי עסק- מכירת אמצעי תשלום מבוזר בידי משקיע אשר פעילותו אינה בעלת מאפיינים עסקיים לא תחוב במס ערך מוסף.
 5. כאשר פעילותו של משקיע מגיעה לכדי עסק (בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה) יחויב הוא בהתאם להוראות חוק מע"מ כמפורט להלן:
  • סעיף 58 לחוק מע"מ שעניינו ברישום וסיווג מסוג שונה קובע כדלקמן:
   • "המנהל רשאי, לפי בקשת מי שנמנה עם סוג פלוני של חייבי מס או ביוזמת עצמו, לרשום אותו כנמנה עם סוג אחר, הן לכל עיסוקיו או פעילויותיו והן למקצתם, אם ראה שמהותם קרובה יותר לסוג אחר".
   • פעילות עסקית בתחום הפיננסי ממוסה, בדרך כלל, בהתאם לכללים החלים על מוסד כספי.
   • על כן, מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים, יסווג וירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.
   • כורה אמצעי תשלום מבוזר- מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ, ועסקאותיו תתחייבנה במס (בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין) על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.
 6. עוסק שאין עיסוקו באמצעי תשלום מבוזר ואשר מקבל את התמורה עבור עסקאותיו באמצעי תשלום מבוזר – מכירת הנכס או השירות שניתן, תהא חייבת במס ערך מוסף ומחיר העסקה יקבע על פי סעיף 10 לחוק מע"מ. הכנסות שיצמחו לעוסק מאמצעי תשלום מבוזר, ככל והיו כאלה, לא תהיינה חייבות במס ערך מוסף, למעט מי שפעילותו מהמרת או ממכירת אותו אמצעי התשלום המבוזר עולה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים.