מדריך היערכות במסים

11.6  הפיכת הפסד הון להפסד עסקי – סעיף 27 לפקודה

על פי סעיף 27 לפקודה יש אפשרות להתיר ניכוי בעד חילוף מכונות וציוד המשמשים או ששימשו באותו עסק או במשלח יד. משמעות הדבר – כאשר יש הפסד הון לגבי ציוד או מכונות כאמור, ניתן לתבוע את ההפסד ממכירתם בניכוי מההכנסה הפירותית, ומנגד יקטן סכום הפסד ההון הניתן לקיזוז. יודגש כי ניכוי זה מותר רק בעסק או במשלח יד.

על פי הוראות הסעיף, הנישום זכאי לניכוי כאמור כאשר הוא מחליף מכונות או ציוד המשמשים לו בעסק או במשלח יד, פרט לרכב מנועי פרטי. הניכוי יהיה הנמוך מבין שני הסכומים הבאים:

(1)   ההוצאות שהוצאו לרכישת המכונות והציוד הישנים (עלות) פחות סך כל הפחת שנוכה בעדם ופחות הסכום שנתקבל תמורתם;

(2)       המחיר המקורי של הנכס החדש שנרכש להחלפת הנכס הישן.