מדריך היערכות במסים

11.4     טבלת סיכום ביניים – שיעורי מס

להלן טבלה המסכמת את שיעורי המס שיחולו על רווח ההון הריאלי לאור הוראות תיקונים 147 ו-187 לפקודה, כפי שיחולו ביחס למכירות שיבוצעו החל מ- 1 בינואר 2012:

 

יום הרכישה

סוג הנכס

יחיד

חברה(1)

הנכס נרכש לפני 1.1.2012(2)

 

נכס

(למעט ני"ע ולמעט מוניטין שלא שולם בעדו)

 

בגין חלק רווח ההון עד וכולל 31.12.2002 –
המס השולי החל במועד המכירה

 

בגין חלק רוח ההון מ-1.1.2003 ועד וכולל  31.12.2011- 20%

 

יתרה – 25% (3)

 

 

 


מס חברות(4)

 

מוניטין שלא שולם בעד רכישתו

25%(3)

מס חברות(4)

הנכס נרכש אחרי 1.1.2012

נכס (למעט ני"ע) לרבות מוניטין שלא שולם בעדו

25%(3)

 

 

מס חברות(4)

 

(1)    לעניין הוראות השעה בקשר עם מכירות שבוצעו על ידי חבר בני אדם בין השנים 2006-2009 ראה פרק 11 למדריך המס לשנת 2012.

(2) ביחס לנכסים שנרכשו עד וכולל שנת המס 1960 ראה סעיף 11.3 לעיל.

(3)    יושם אל לב כי החל מיום 1 בינואר 2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,546 ש"ח (נכון לשנת 2019) יחול מס נוסף על חלק הכנסתו כאמור בשיעור של 3% (להלן: "מס יסף") (יצוין, כי שיעור המס ייסף עד וכולל שנת 2016 עמד על 2%).

 (4) שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126 לפקודה (23% בשנת 2019).