מדריך היערכות במסים

 

11.3     ביטול שיעורי מס היסטוריים

החל משנת המס 2005 במכירת נכסים אשר נרכשו עד וכולל שנת המס 1960, היתווספו לשיעור המס ההיסטורי (בין 12% לבין 24%, כתלות בשנת הרכישה) 1% לכל שנת מס או חלק ממנה, ובלבד ששיעור המס על הרווח הריאלי לא יעלה על שיעורי המס כפי שקבועים בסעיף 91 לפקודה (25% או 30% בידי יחיד בהתאם לזהותו כבעל מניות מהותי או לאו או מס חברות (23% בשנת המס 20120) בידי חבר-בני-אדם.

במסגרת תיקון 187 לפקודה, נקבע כהוראת שעה כי בגין מכירה של נכסים כאמור שיבצע יחיד בין השנים 2012 ועד 2014 ששיעור המס שלו בשנת 2012 בהתאם להוראות האמורות עלה על הוראות סעיף 91(ב)(1) ו-(2) לפקודה טרם תיקון 187 לפקודה (20%; להלן: "השיעור המוגבל") ולולא תיקון 187 לפקודה שיעור המס שלו היה נקבע לפי שיעורי מס אלה כתקרה מרבית, אזי רווח ההון שלו יחויב בשיעור של 20% בתוספת של השיעורים המפורטים להלן עד להגעה לתקרה מרבית לפי שיעורי המס הקבועים בסעיפים 91(ב)(1) או 91(ב)(2) לפקודה כנוסחם לאחר תיקון 187 לפקודה (להלן: "הוראת הקבע"):

  • בשנת המס 2012- 1%;
  • בשנת המס 2013- 2% נוסף על השיעור האמור בסעיף (א) לעיל (סה"כ 3%);
  • בשנת המס 2014- 2% נוסף על השיעור האמור בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל (סה"כ 5%).

כך למשל על רווח שנצמח בידי יחיד ממכירה של נכס אשר רכש בשנת המס 1951 אמור היה לחול, בהתאם להוראות הרגילות של הסעיף שיעור מס של 23%. השיעור המוגבל אשר היה אמור לחול על אותו היחיד הינו 20%.

בהתאם להוראות הסעיף כנוסחו בהוראת השעה שיעור המס בגין מכירת הנכס ייקבע בהתאם לשנת המכירה: בשנת 2012- 21%; בשנת 2013- 23% ובשנת 2014- 25%.