מדריך היערכות במסים

11.2.4   שיעור המס בגין רווח הון הנצמח ממכירת מקרקעין בחו"ל

ככלל, על מכירת מקרקעין בחו"ל ומניות של חברות שהן "איגודי מקרקעין" בחו"ל, יחולו שיעורי המס שפורטו לעיל.