מדריך היערכות במסים

11.2.2   שיעורי המס בידי חברה

שיעור המס בגין רווח הון בידי חברה הינו בגובה מס החברות החל במועד המכירה וזאת למעט המכירות אשר בוצעו בין השנים 2006 ל-2009 אשר לגביהן נקבע במסגרת הוראת שעה כי שיעור המס שיחול יהיה בגובה של 25%.

בהקשר זה מן הראוי לציין כי תיקון 187 לפקודה לא ביצע שינוי בשיעור המס אשר יחול על רווחי הון שייצמחו בידי חברה.