מדריך היערכות במסים

 

 

11.19   סיווג תמורה ממכירת מניות בידי מייסדי החברה שמתחייבים להמשיך לעבוד בה – ע"מ 47255-01-14 חיים הלמן ואחרים נ' פקיד שומה תל אביב 4

 

חיים הלמן, דרור כהן ואופיר זוהר (להלן: "המערערים") החזיקו בשיעור מסויים מהון המניות של חברת אקס אי יו בע"מ (להלן: "החברה") שנמכרה ביום 31.12.2007 ל-IBM. במסגרת הסכם מכירת החברה נערכו עם IBM שלושה הסכמים: הסכם רכישה, הסכם עם בעל נייר ערך מיועד והסכם שימור עובדים.

מכוח ההסכמים האמורים קיבל כל אחד מהמערערים סכום מסוים לאלתר וסכומים נוספים ששולמו בפריסה של שלוש שנים ובתנאי ששימש כעובד או יועץ של IBM או חברה קשורה (הסכומים הנוספים יכונו להלן: "התמורה הנוספת").

השופט אלטוביה קבע, כי התמורה הנוספת התקבלה בידי המערערים על רקע היותם עובדים של IBM. לדבריו, אפשר שהתמורה הנוספת כלל לא הייתה משולמת למערערים אילולא נכרת ההסכם בגדרו רכשה IBM את מניות החברה, אך משתשלום התמורה הנוספת הותנה בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המערערים לבין IBM, אזי יש להכלילה בגדרו של סעיף 2(2)(א) לפקודה.

השופט אלטוביה ציין, כי הוא נכון לקבל את טענת המערערים לפיה התמורה הנוספת התקבלה אצלם ללא התאמה לעבודתם בפועל, אלא שתשלום התמורה הנוספת הותנה בקיום יחסי עובד-מעביד בין IBM לבין המערערים או כיועץ ובכך מתקיימת זיקה ישירה בין העסקת המערערים על-ידי IBM לבין התמורה הנוספת.

הערעור נדחה.