מדריך היערכות במסים

 

11.13.4  שיעור פחת למוניטין ששולם בעבורו

בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003, אשר נכנסו לתוקף בתאריך 1 ביולי 2003, הוסדרה סוגיית התרת הוצאות פחת בגין מוניטין ששולם בעבורם.

עקב כך ובניגוד למצב ששרר לפני תיקון 132 לפקודה, בו היה ניגוד אינטרסים בין מוכר הנכס, אשר העדיף להגדיר את הנכס הנמכר כמוניטין, לבין קונה הנכס, אשר העדיף להגדירו כנכס אחר הניתן להפחתה, עשויה להיות קיימת לאחר התיקון זהות אינטרסים בין המוכר לקונה – שניהם מעוניינים בהגדרת הנכס הנמכר כמוניטין. המוכר – בכדי שימוסה בשיעור מופחת בגין רווח ההון שינבע ממכירת המוניטין והקונה – בכדי שיוכל להפחית הנכס בהתאם לתקנות דלעיל.

להלן ההוראות שנקבעו בנוגע להפחתת מוניטין:

א.    מוניטין שנרכשו החל מה-1 ביולי 2003, יהיו ניתנים להפחתה בשיעור של 10% לשנה ממחירם המקורי.

ב.     ברכישת מוניטין כאמור "מקרוב", כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, או מתושב חוץ, תותר ההפחתה רק אם יוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהרכישה היתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד. נטל ההוכחה מוטל על הנישום.

ג.     לא יראו במוניטין כאמור, כנכס בר פחת לעניין סעיף 96 לפקודה, הדן בדחיית רווח הון במקרה של חילוף נכסים ברי פחת.

ד.     מי שזכאי לפחת נוסף או הפחתה בשל אותו מוניטין גם על פי דין אחר (להלן: "הפחת הנוסף"), יהיה זכאי לפחת על פי תקנות אלה בשיעור ההפרש שבין 10% לפחת הנוסף, ובלבד שסך כל הפחת בשל אותו מוניטין לא יעלה על 10% או על הפחת הנוסף, לפי הגבוה מביניהם.