מדריך היערכות במסים

11.13.1  חבות המס בגין מכירת מוניטין

טרם הרפורמה (1.1.2003) מכירת מוניטין שנצמח בעסק שלא שולם בעד רכישתו, הייתה כפופה לדין מיוחד, על פיו חלק מרווח ההון חויב במס מופחת בשיעור של 10%, ואילו יתרת רווח ההון מוסה בהתאם לשיעור המס השולי שחל על היחיד או שיעור מס החברות, על פי העניין. להרחבה בעניין זה ראה סעיף 11.4 בספר היערכות במסים 2012.

החל מ-1 בינואר 2003 ההטבה האמורה בוטלה ומכירת מוניטין כאמור, מחויבת במס בשיעור המס החל על רווח הון ריאלי (כך למשל משנת המס 2006 ועד לשנת המס 2011 חויב רווח הון כאמור 20% עבור יחידים ו-25% עבור חברות). יודגש כי בעקבות תיקון 187 לפקודה החל משנת המס 2012 מחויב במס רווח הון ממכירת מוניטין שלא שולם בעד רכישתו בגובה של 25% בידי יחיד ובשיעור מס חברות בידי חברות (24% בשנת המס 2017). יש לציין, כי גם כעת קיימת הטבה הנובעת מאופן חישוב זה, וזאת בהשוואה, לדוגמא, לנכס הון אחר אשר נרכש טרם הרפורמה ונמכר כעת, אשר מחויב במס מעורב בהתאם לאופן החישוב הלינארי (לעניין זה ראה סעיף 11.2 לעיל).

לאור ההטבה, לה זכתה מכירת מוניטין עד הרפורמה וכן לאור ההטבה לה זכאית מכירה כאמור לאחריה, הרי שסוגיית סיווג נכס הוני כ"מוניטין" הינה סוגיה אשר העסיקה וקרוב לוודאי תמשיך ותעסיק את רשויות המס והנישומים.

להלן תובא הפנייה להוראות חוזר מס הכנסה בנושא סיווגו של נכס הון כמוניטין וכן פסיקת בית המשפט בהקשר זה.