מדריך היערכות במסים

 

11.11   מתנה לתושב חוץ

סעיף 97(א)(5) לפקודה כנוסחו עד כניסתה של הרפורמה לתוקף (1 בינואר 2003), פוטר ממס רווח הון ממתן מתנה ל"קרוב" וכן מתנה ליחיד אחר אם שוכנע פקיד השומה כי המתנה ניתנה בתום לב, זאת בין שמקבל המתנה היה תושב ישראל ובין אם היה תושב חוץ.

במסגרת רפורמת המס נקבע כסעיף אנטי-תכנוני כי מתן מתנה לתושב חוץ, החל מיום 1 בינואר 2003, לא תהא פטורה ממס רווח הון בידי נותן המתנה.