מדריך היערכות במסים

11.1     כללי מקור

תושב ישראל, הן יחיד והן חברה, חייב במס על רווח הון אשר נצמח או הופק על ידו בישראל או מחוץ לישראל. תושב חוץ חייב במס על רווח הון שנצמח או שהופק בישראל בלבד, בכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית במידה וקיימת.

לעניין זה, יראו רווח הון "כנצמח או כמופק" בישראל אם התקיים אחד מאלה:

  1. הנכס הנמכר נמצא בישראל.
  2. הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל והוא אחד מאלה:

–   בעיקרו, זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס או למלאי הנמצא בישראל.

–   זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס באיגוד מקרקעין הנמצא בישראל (להלן:   "הרכוש").

לעניין זה, חלק רווח ההון שיחוייב במס בישראל יהיה אותו חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל.

  1. הנכס הנמכר הינו מניה או זכות למניה בחבר-בני-אדם תושב ישראל.
  2. הנכס הנמכר הינו זכות בחבר-בני-אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל. לעניין זה, חלק רווח ההון אשר יחוייב במס בישראל יהיה אותו חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל.

נציין כי לעניין רווח הון ממכירת ניירות ערך (נסחרים ולא נסחרים) יחולו הוראות מיוחדות. בהקשר זה ראה את התייחסותנו בפרק 12 למדריך המס.

כמו כן, לעניין חישוב רווח הון בגין נכסים אשר שוערכו לצורך חלוקת דיבידנד ראה סעיף 13.1.9 למדריך המס.