מדריך היערכות במסים

10.4  מחיקת חוב בעל מניות בתמורה לויתור על מניותיו כהכנסה מעסק בידו – פס"ד מנחם ליברמן

בעמ"ה 109/92 מנחם ליברמן נ' פקיד שומה נתניה, פסק ביהמ"ש המחוזי, כי בנסיבות המקרה בו נמחק חובו של המערער לחברה בה היה בעל מניות, כנגד ויתורו על מניותיו בחברה, נוצרה בידו הכנסה חייבת במס. בנסיבות מקרה זה, ככל הנראה דובר על הכנסה מעסק.