מדריך היערכות במסים

10.13   מחילת חובות לחברות בנות – ע"מ 1129-02 חברת טלמנג'מנט סולושנז בע"מ נ' פקיד השומה חולון

ביום 29 באוקטובר 2012 פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי (ע"מ 1129-02 חברת טלמנג'מנט סולושנז בע"מ נ' פקיד השומה חולון) שעניינו בין היתר בחינת קיומה של מחילת חוב ביחס להלוואות שניתנו לשתי חברות בנות.

בפסק הדין בית המשפט דן בהרחבה בכללים להיווצרות של הפסד הון כתוצאה ממחילת חוב. בין היתר, קבע בית המשפט כי אי תשלומו של חוב במשך זמן רב וכן חדלות פירעון של החייב בלבד אינם מעידים על ויתור של הנושה על החוב. על ויתור כאמור יש ללמוד מהתנהגות שני הצדדים.

בנוסף נקבע כי המשך פעילות של החייב (לאחר מצב של חדלות פירעון) אינה מעידה על כך שהחוב לא נמחל, וגם כי מחילה של חלק מהחוב אפשרית.

בפס"ד הוסבר כי, במחילת חוב של הלוואה (מחילה הונית) נוצרת "מכירה" ויש לבחון את שווי החוב (התמורה) בהתאם לאפשרות גביה עתידית. במקרה אחד שווי החוב היה אפס ולפיכך נוצר הפסד הון בגין מחילת החוב ומקרה השני שווי החוב היה בגובה החוב ולפיכך הפסד ההון שנוצר בגין מחילת החוב הינו אפס.