מדריך היערכות במסים

 

10.12   מחילת חוב הנובעת מרכישה עצמית של אגרות חוב

ביום 28 ביולי 2010 פורסם חוזר מס הכנסה 2/2010 שדן ברכישה עצמית של אגרות חוב. החוזר קבע כי יש להכיר בכפוף לתנאים הקבועים בחוזר, ברווח הנובע מסילוק ההתחייבות הפיננסית הקיימת במאזן החברה בעת רכישת אגרות החוב.

לבקשת החברה, תסווג הכנסה מרכישה עצמית כהכנסה ממחילת חוב לפי סעיף 3(ב)(1) או 3(ב)(3) לפקודה, לפי העניין. יצוין, כי הוראות סעיפים 3(ב)(3)(ב) ו-3(ב)(3)(ג) לפקודה לעניין קיזוז הפסדים יחולו בהתאם.

בהתאם להוראות החוזר, רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה על ידי החברה המנפיקה אינה בבחינת עסקה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מע"מ החייבת במע"מ. כמו כן, רכישה עצמית כאמור, במחיר הנמוך ממחיר אגרת החוב הרשום בספרי הרוכשת אינה בבחינת "תרומה, תמיכה או סיוע אחר" כמשמעותה בסעיף 12 לחוק מע"מ, ואינה מהווה חלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ולפיכך, לא תהא חייבת במע"מ.

פס"ד אוסיף מזרח אירופה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים – ע"מ 37886-07-15-  נקבע שחוזר מס הכנסה 2/2010 לא חל על כל רכישה עצמית של אג"ח. בית המשפט קבע שלא כל רכישה עצמית של אג"ח מהווה הסדר חוב ויש להבדיל בין הליכי חדלות פרעון לרכישת אג"ח חוב לבין הזדמנות שנפלה בידי החברה לרכוש את אגרות החוב שהנפיקה במחיר נמוך מההתחייבות שנטלה על עצמה במסגרת הנפקת אגרות החוב.

בהקשר זה ראה פרק 12 למדריך המס.