מדריך היערכות במסים

1.9 מיסוי קרנות

המשך שנים ניתנו הטבות המס לקרנות השקעה במסגרת הוראות סעיף 16א לפקודה כאישורים פרטניים (החלטות מיסוי). הטבות המס שניתנו נועדו לעודד את ההשקעות של משקיעים זרים בישראל, עיקר ההשקעות הופנו להשקעות על ידי קרונות הון סיכון תחום ההייטק ועל ידי קרנות השקעה.

מטרת השינוי הוא להתוות קריטריונים אחידים למתן ההטבות במסגרת הפקודה, לרבות מבנה הקרן הנדרש וסוגי ההשקעה. וכפועל יוצא גם לבטל את סעיף 16א לפקודה.

ככלל במסגרת החקיקה נשמרו המבחנים שנקבעו בעבר במסגרת החלטות המיסוי וחוזר מס הכנסה שעסק בסוגיה, לרבות לעניין: פיזור משקעים, פיזור השקעות, סכום השקעה מינימלי של חמישה מיליון דולר בתוך תקופה של 48 חודשים והתייחסות למבנה הקרן.

כמו כן, נקבע במסגרת התיקון כי ניתנה סמכות לשר האוצר להתקין תקנות לעניין קרנות המפיק הכנסות מנכסים פיננסיים ובהתאם לאילו תנאים יראו הכנסות אלו בידי השותפים כרווח הון (תקנות אלו טרם פורסמו).