מדריך היערכות במסים

1.7.9 זקיפת שווי בתלושי שכר של עובדים זרים- ע"מ 16-05-28796 תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון

המערערת מספקת שירותי כוח אדם לבנייה. העובדים הינם עובדים זרים מסין או רומניה. המערערת שילמה לעובדים הזרים ביטוח רפואי, דיור והוצאות נלוות והטבות נוספות אשר הגדירה כתשלומים לכיסוי הוצאות ולא זקפה שווי הטבות בשכר העובדים לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה כפי שדרש פקיד השומה. בנוסף שילמה המערערת לעובדים הזרים תשלומים שהוגדרו כתשלומי פיצויים פטורים לפי סעיף 9(7א)(א)(1) לפקודה. פקיד השומה טען שלא ניתן ללפטור ממס תשלומי פיצויים אלו מכיוון שלא נותקו יחסי עובד מעביד.

בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע שהתשלומים המפורטים הינם הטבות לעובדים. בנוגע לפיצויים קבע בית המשפט שלא ניתן להשתמש בפטור כל עוד לא נותקו יחסי עובד מעביד.