מדריך היערכות במסים

1.7.8 הכנסות עסקיות מדמי שכירות והפרשי שער- ע"מ 70250-11-17, פרדס מוצרי הדר בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

המערעת הינה חברה פרטית אשר הוקמה בשנות ה-60 ופעילותה הייתה ייצור פירות הדר ונותרה עם הפסדיים עסקיים להעברה. מאז הפסקת הפעילות ייצור התפוזים המערערת משכירה את המקרקעין. בשנת 2012 נוצרה למערערת הכנסות מהפרשי שער על הלוואה שלקחה במטרה להימנע ממכירת המבנים שבבעלותה אותם השכירה. המערערת טענה שהכנסות מהפרשי השער הן הכנסות עסקיות ולכן קיזזה את ההכנסות מהפרשי שער כנגד ההפסדיה העסקיים. פקיד השומה טען שמדובר בהכנסות פסיביות ולכן לא ניתן לקזז אותן כנגד ההפסדים העסקיים המועברים.

בית המשפט קיבל את עמדת המערערת וקבע שפעילות ההשכרה עולה לכדי עסק ועונה על המבחנים שנקבעו בפסיקה. בנוסף קבע בית המשפט שההלוואות קשורות קשר אינטגרלי לפעילות העסקית של המערערת, מעבר לכך שנכסיה אותם היא משכירה נותרו בבעלותה ולא שימשו לתשלום החובות, ולכן לא ניתן יהיה לראות בהכנסות הפרשי השער כעניין מנותק מפעילותה השיטתית והמתמשכת של המערערת.