מדריך היערכות במסים

1.7.5 רר"ל במכירת חברה זרה – ע"מ 88422-10-02 כור סחר בע"מ נ' פקיד שומה חיפה

המערערת הינה חברה תושבת ישראל אשר החזיקה 49% ממניות חברה פרטית תושבת אנגליה (להלן: "החברה הזרה"). החברה הזרה אינה חייבת במס בישראל. המערערת מכרה את מניות החברה הזרה. למערערת נוצר רווח הון ריאלי שלטענתה אינו חייב במס בעקבות קיומת של "רווחים ראויים לחלוקה". למערערת היו הפסדי הון אותם בחרה לא לקזז בטענה שההכנסה הינה דיבידנד ולא רווח הון. פקיד השומה טען שמדובר ברווח הון וקודם כל צריך לקזז את ההפסד והון ושלא ניתן להחיל את סעיף 94ב (רר"לים) מכיוון שהחברה הזרה לא חייבת במס. בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה בקביעה שהחלופה המיסויית בסעיף 94ב אינה יכולה לחול כאשר רווחיה של החברה הזרה לאהתחייבו במס בישראל מכיוון שהיא מתייחסת ל"רווחים שהתחייבו במס" ולפרשנותה מדובר במס חברות לפי פקודת מס הכנסה.

יצוין כי עמדת בית המשפט כאן שונה מעמדתו בעניין דלק הונגריה.