מדריך היערכות במסים

1.7.3 פעילות עסקית של רכישת ומכירת חברות – ע"מ 37886-07-15 אוסיף מזרח אירופה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

חברות ישראליות פעלו בחו"ל בעיקר בתחום השקעות בנדל"ן. מימון הפעילות נבע בעיקר מאג"ח והלוואות בעלים. המערערת דרשה בניכוי את הוצאות המימון והוצאות אחרות כהוצאות עסקיות. בנוסף למערערת נוצר רווח מפדיון מוקדם של אג"ח שהנפיקה, שלעמדתה מהווה הכנסה מעסק. מנגד פקיד השומה טען שלא הוכח שהוצאות המימון, ההנהלה וכלליות הוצאו ביצור הכנסה. ופעילות המערערת אינה עולה לכדי עסק. בנוסף טען פקיד השומה שהרווח מפידיון מוקדם מהווה הכנסה מכוח סעיף 2(4) ולא 2(1) לפקודה.  בית המשפט קבע כי לצורכי מס יש לבחון את הפעילות הכלכלית המהותית ולא את הכיסוי הפורמלי בו השתמש הנישום. בחינת המהות הכלכלית האמתית, היא כלי אבחון אשר שני הצדדים בערעור המס יכולים לעשות בו שימוש. בהתאם למבחנים בית המשפט קיבל את עמדת המערערת שפעילותה העסקית הינה רכישה ומכירה של חברות.

בנוסף פסק הדין כולל אמירות מעניינות של השופט  כי הנישום עדיין יוכל להוכיח את עמדתו גם אם יש הבדל בדרך שבה ביצע הנישום את העסקה ולאופן ההצגה לפקיד השומה ואופן ההצגה בעולם המעשה שמחוץ לעולם המס (שלא לצרכי מס), בכפוף לעמידה בנטל הוכחה מוגבור.

כמו כן, קיים בפס"ד דיון לגבי מעמדו של חוזר מס הכנסה, רכישה עצמית של אגרות חוב ומועד ההכרה בחובות רעים.