מדריך היערכות במסים

החלטות מיסוי במיסוי בינלאומי 

1.6.5 החלטת מיסוי 5916/20

החלטת המיסוי עוסקת באופן המיסוי בישראל של חלוקות שיקבלו בעלי מניות תושבי ישראל מחברה זרה תושבת ארה"ב אשר עתידה להנפיק את מניותיה הרגילות בבורסה לני"ע בתל אביב ותסווג בארה"ב כ-REIT (להלן: "החברה הזרה") וכן ברווח ההון שיווצר לבעלי המניות ממכירת מניות החברה הזרה ובניכוי המס במקור בשל החלוקות והרווח כאמור ובנוסף לקבוע הוראות שתחולנה בעניין זיכוי ממס וחובות דיווח החלות על בעלי המניות ועל החברה הזרה.