מדריך היערכות במסים

1.5.5. הוראות ביצוע מס הכנסה 11/2019 – תיק עזבון במשרד שומה.

ביום 1 בדצמבר 2019 פרסמה רשות המיסים הנחיות לתיקי עזבון בהן יורשי המנוח אינם ידועים לרשות המיסים, כולם או מקצתם ו/או לא ידוע לרשות המסים שיעור חלקם בעיזבון ו/או שקיימת מחלוקת בין היורשים לגבי נכסי העיזבון.