מדריך היערכות במסים

1.5.4. הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות (תיקון), התשע"ט-2019 – שינוי בהוראות

בגדרו של התיקון בוצעו מספר שינויים ותיקונים בתוספת טז להוראות ניהול פנקסים שעניינה בניהול פנקסים לגבי יהלומנים, וזאת לגבי "אבן יקרה" (יהלום או אבן חן).הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג 1973- תחילתו של התיקון ביום 1.1.2020 , לגבי אבן יקרה שתירכש מיום זה ואילך.