מדריך היערכות במסים

1.5.3. הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2020 – אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020

הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  02-2020 של רשות המסים עוסקת בדבר אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020.

הוראה זו עוסקת בין היתר במהלך המרוכז להנפקת אישורים החל מ-1.1.2020, סוגי האישורים. אישור מאולץ ואחריות הביצוע של האישורים.