מדריך היערכות במסים

1.5.2. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("החוק") – פטור ממס על משיכה של עד 7,500 ₪ בחודש מקרן השתלמות

בהתאם לפרסום חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("החוק") נקבע שבתקופה 10.8.2020–9.2.2021 עובד או יחיד יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת) בפטוֹר ממס, וזאת אם טרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. זאת, בתנאי שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7,500 ש"ח בחודש מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד משני התנאים  הבאים:

  1. במהלך התקופה שמיום 1.3.2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן-זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.
  2. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן-זוגו או היחיד ובן-זוגו ממשכורת, מעסק או משלח-יד, החל ב-1.3.2020 ועד תום החודש שקָדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת-המס 2019.

בהמשך לכך, פרסמו הנחיות לקרנות ההשתלמות והחברות המנהלות בנושא מתן פטוֹר מניכוי מס במקור בהתאם להוראת-השעה האמורה.