מדריך היערכות במסים

1.5.11. מס רכישה ברכישת דירה נוספת

 

פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("החוק") (בגדרו תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין) כך שמדרגות מס הרכישה החלות על מי שרוכש החל ביום 29.7.2020 דירת מגורים שאינה דירתו היחידה תהיינה כדלקמן:

על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.
על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
על חלק השווי העולה 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.
על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

*מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת יחידה נותרו ללא שינוי.