מדריך היערכות במסים

1.5.1 החלטות מיסוי בתחום מיסוי בינלאומי

החלטת מיסוי 9001/20 – קביעת מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות בשל כך ומיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה שבשליטתו לאחר מועד העלייה.

החלטת מיסוי 9001/20 -עוסקת בתחילת מועד תושבות ישראל לראשונה ליחיד שעלה לישראל ושאינו עונה לתנאים הנדרשים בגדי לפנות במסלול הירוק, וכן להכנסות המופקות על ידו. מדובר על יחיד שעלה לישראל במהלך חודש אוגוסט 2019 (להלן:" מועד העלייה"). היחיד שהה יותר מ-183 ימים במדינה שבה נולד ("מדינת המקור") בשנים שקדמו לעלייתו לישראל וכי בטרם הגיע לישראל, לא קיבל היחיד קצבאות מהביטוח הלאומי וכן לא טופל בקופת חולים בישראל במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. היחיד הינו בעל שליטה בחברה זרה שהוקמה לפני מועד העלייה והוא העניק לה שירותים ללא תגמול . החלטת המיסוי קובעת כי ההכנסות משירותים אלו ייחשבו להכנסה שהופקה בישראל ולפיכך חייבת במס ישראלי. נדגיש כי הדבר נכון רק אם אותו יחיד שוהה בישראל לצורך מתן השירותים. ככל שהיחיד שוהה בחו"ל בעת מתן השירותים, יהיו הכנסותיו אלו פטורות ממס שכן הופקו מחוץ לישראל, או לכל הפחות מדובר ב"פעילות מעורבת" שיש לפצל את ההכנסה בגינה לחלק פטור ולחלק חייב .עוד נקבע כי ככל והיחיד יעניק שירותים לחברות זרות שבשליטתו, במישרין או בעקיפין, הם יינתנו במחיר שוק בהתאם לסעיף 85א לפקודה. ההחלטה מציינת כי לא נדונה בה סוגיית מוסד קבע, אך אם זאת ברור כי פעילותו של יחיד בישראל עבור חברה זרה (אם בשליטתו ואם לאו) עשויה בנסיבות מסוימות ליצור לחברה הזרה מוסד קבע ישראלי, ועל ההכנסות המיוחסות לו יוטל מס חברות בישראל.