מדריך היערכות במסים

1.4.2 החלטות מיסוי עיקריות מהשנה החולפת

החלטת מיסוי 3109/20 – החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות.

חברה בענף הנדל"ן עוסקת בייזום ובניית דירות למגורים (להלן: "החברה"), בהתאם להוראות חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה 1974 (להלן: "חוק המכר") נדרשת החברה להבטיח את הכספים ששילמו לה הקונים על חשבון מחיר הדירה, על דרך של מסירת ערבות בנקאית או העמדת פוליסת ביטוח מחברה מבטחת (לצד דרכים אחרות להבטחת כספי הקונה) הכספים ששילמו הקונים על חשבון מחיר הדירה מועברים לחשבון ליווי בנקאי וכנגדם מנפיק הגורם המבטח את הערבות. העמדת הערבות לטובת הקונה כרוכה בעלויות מימון אשר ממומנות בפועל על ידי החברה ומשולמות מתוך כספי התמורה שהופקדו בחשבון הליווי, כך שהסכומים שמקבלת החברה מתוך חשבון הליווי הם לאחר ניכוי הוצאות עלות מימון הערבות. כנגד עלויות אלו מנפיק הגורם המבטח לחברה מסמך חיוב הנושא את שם הלקוח שלטובתו הועמדה הערבות ופירוט של עלות מימון הערבות. בגין התמורה החוזית הכוללת מע"מ מוציאה החברה לקונה חשבונית מס, בהתאם למועדים הקבועים בחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975 (להלן: "החוק" או "חוק מע"מ"), כאשר מחיר העסקה כולל בתוכו גם את רכיב עלות מימון הערבות.

מאחר ובהסכם המכר אין כל התייחסות לעובדה כי עלות מימון הערבות חלה על הקונה והחברה רק משלמת אותן. לכן נקבע כי עלויות מימון הערבות בהסכמי המכר, חלק אינטגרלי ממחיר העסקה בהתאם לסעיף 7 לחוק, על כן יחול מע"מ בשיעור מלא על מלוא התמורה כפי שהוסכמה בין הצדדים, ולא יחולו לגביהן ההוראות הקבועות בתקנה.

על אף האמור, העובדה שסעיף 3א(ב) לחוק מכר קובע, כי עלות מימון העברות לא תחול על המוכר אם על פי הסכם המכר המוכר נושא בהוצאות אלה בשביל הקונה הרינו לאשר, כי עלויות מימון העברות לא יההו חלק ממחיר העסקה רק במידה שמתקיימים במצטבר כל התנאים הבאים:

  1. צבעת חתימת הסכם המכר עם הקונה, תהא התייחסות בנוסח זהה לתוכן הרשום במסמך עלות מימון הערבות בין אם כנספח ובין אם בחוזה עצמו וכי אותם התנאים המצוינים בהסכם או בנספח כאמור יתקיימו בפועל והאמור הוא בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לחוק מכר. לעניין זה יצוין, כי יראו את התנאי של "הוציא קבלה על שם הקונה" מתקיים גם אם הקבלה תצא על שם החברה ובלבד.
  2. בכל המסמכים שיחתמו בקשר למכירת דירת המגורים, לרבות הסכם הליווי שעליו תחתום החברה עם המבטח לא יצוין, באף הקשר, כי הוראות סעיף 3 א(ב) לחוק המכר לא חלות.
  3. במסמך החיוב שיוציא המבטח לחברה בגין עמלת מימון הערבות, יפורט שם הקונה וסכום עמלת הערבות שעל החברה לשלם בשביל הקונה וכי העתק ממנה יימסר לקונה.
  4. בחשבונית המס שתוציא החברה בגין מכירת דירת המגורים לקונה, יצוין במפורש, כפריט נפרד, גובה הסכום שמהווה הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאה "חיוב בגין עמלת ערבות חוק מכר" ובגין רכיב זה לא יגבה מע"מ מהקונה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום זה לא יהא גבוה מהסכום שמשלמת החברה למבטח.

החלטת מיסוי 2910/20 – החבות במע"מ בשל סכומים המשולמים ע"י משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח – החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

חברה שעיסוקה בבניית דירות ומכירתם (להלן: "החברה" ) הרשומה כעוסק לעניין חוק מס ערך מוסף, זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת מקרקעין המיועדים לבניה למגורים. במסגרת המכרז החברה שילמה הוצאות פיתוח למשרד הבינוי והשיכון (להלן: משב"ש)וקיבלה קבלה בגין התשלום כאמור. בהתאם לתנאי המכרז ועל פי החלטת ממשלה מס. 3282 מיום 05.06.2011, זוכה במכרז אשר ימכור דירה לזכאי משב"ש יקבל תוספת סבסוד הוצאות פיתוח המגיעים לזכאי משב"ש )להלן":זכאי משב"ש (" וזאת בהתאם למספר הדירות שיימכרו על ידו לזכאי משב"ש ובלבד שהזוכה יקבל טופס 4 תוך 26 חודשים מהיום שהמקרקעין נמסרו לו. החברה עמדה בתנאים שנקבעו במכרז ודרשה ממשב"ש לקבל את תוספת סבסוד. משב"ש דרש מאת החברה חשבונית מס בגין הסכומים אשר שולמו לחברה כסבסוד הוצאות הפיתוח.

נקבע כי התמורה המתקבלת בידי החברה ממשב"ש היא חלק מהתמורה שבין זכאי משב"ש לבין החברה בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק כאשר התמורה בשל מכירת הדירה משולמת בחלקה על ידי זכאי משב"ש ובחלקה משולמת על ידי משרד הבינוי והשיכון בדרך של תוספת הסבסוד עבור כל זכאי משב"ש. לחילופין, תוספת הסבסוד המשולמת לחברה על ידי משב"ש, מהווה תמורה בעד "עסקה" של ייעוד הדירות לסוג רוכשים מסוים אשר למשב"ש אינטרס בייעוד הדירות עבורם, והתמורה המתקבלת בידי החברה בדרך של תוספת סבסוד מהווה תרומה תמיכה וסיוע כמשמעותה בסעיף 12 לחוק. מאחר והתקבולים הללו אינם מנויים בתקנה 3 לתקנות הרי שהתקבולים אלו המתקבלים בידי החברה חייבים במס בשיעור מלא ובגינם עליה להוציא חשבונית מס ולדווחה בהתאם להוראת החוק.

החלטת מיסוי 0451/20 – החבות במס בגין מתן שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת – החלטת מיסוי בהסכם.

חברת בית תוכנה (להלן: "החברה") מספקת ללקוחותיה תוכנה למחשב לצורך חישוב שכר (להלן:"התוכנה") לקוחות אשר רכשו מהחברה תוכנה, מקבלים מדי שנה הצעה לקבלת שירות שוטף מהחברה שבמסגרתו החברה מספקת להם עדכוני תוכנה ומענה טלפוני שוטף לסיוע בתפעול התוכנה (להלן: "שירותי תמיכה בתוכנה"). בנוסף ובנפרד, החברה מציעה ללקוחות שירות ייעוץ מקצועי בנושאים כגון: פנסיה, דיני עבודה, ביטוח לאומי וכיו"ב (להלן:"השירותים המקצועיים").

בגין כלל השירותים גובה החברה דמי מנוי שנתיים, כאשר הלקוח יכול לבחור שלא לקבל את השירות המקצועי ולשלם דמי מנוי שנתיים מופחתים.

לחברה קיימים לקוחות באילת, אשר רשומים במשרד מע"מ אילת כעוסק תושב אזור אילת (להלן: "העוסקים האילתיים").

נקבע כי בעניין שיעור המס החל בשל השירותים הניתנים על ידי החברה לעוסקים האילתיים:

  • השירותים המקצועיים הניתנים על ידי החברה לעוסקים האילתיים אינם מסוג השירותים המפורטים בתקנה 20 א לתקנות אסח"א ועל כן חייבים במס בשיעור מלא.
  • שירותי התמיכה בתוכנה במחשב הניתנים על ידי החברה לעוסקים האילתיים, הם מסוג השירותים הקבועים בתקנה 20א(2)(ד) לתקנות אסח"א ועל כן חייבים במע"מ בשיעור אפס, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 3 שלעיל.

יודגש, כי כאשר מהותית מדובר בשני סוגי שירותים נפרדים שאינם כרוכים האחד בשני, עם אופציה לתשלום נפרד על כל מרכיב של שירות והלקוח בחר לרכוש את כל חבילת השירותים, על החברה להפריד בין שני סוגי השירותים בחשבונית המס היוצאת ללקוח בהתאם לגובה התמורה המתקבלת בשל כל מרכיב של שירות.