מדריך היערכות במסים

1.4. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2019

ביום 5 בדצמבר 2019 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2019, המאריכות עד ליום 31.12.2021 את הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים או חשמליים. זאת, בהמשך לפרסום תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015  בגדרן עודכנה זקיפת שווי השימוש בכלי רכב היברידיים וכלי רכב חשמליים וכן רכבי "פלאג אין", כך שרכבים כאמור יקבלו הפחתת שווי שימוש בגובה של 500 ש"ח ו-1,000 ש"ח בהתאמה ובהמשך לפרסום תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2018, המאריכות את התקנות עד ליום 31.12.2019 שפורסמו קודם לכן.