מדריך היערכות במסים

1.3 נוסח חדש לטופס 150 – דיווח על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

באפריל 2019 רשות המיסים פרסמה את טופס 150, המצורף כנספח לדוח על ההכנסות השנתי, בנוסחו החדש בו, מתבקשים הנישומים המדווחים על החזקה בחברה זרה, להצהיר בין היתר, כדלקמן:

  1. האם שיטת המיסוי במדינת התושבות היא שיטה טריטוריאלית.
  2. האם שיעור המס באותה מדינה קטן מ- 15%.
  3. האם רוב אמצעי השליטה מוחזקים על ידי ישראליים.