מדריך היערכות במסים

1.3 מיסוי היחיד

חישובי מס הכנסה בשנת המס 2021.

 • תקרות ההכנסה ושיעורי המס בשנת המס 2021
  1. הכנסות מיגיעה אישית

   שיעור מס

    

   הכנסה שקל חדש

    

   הכנסה מצטברת שקל חדש

   מס מצטבר

   שקל חדש

   הכנסה חודשית

   שקל חדש

   10%

   עד     75,480     

   75,480

   7,548

   עד      6,290   

   14%

             32,879          הבאים

   108,360

   12,151

   עד      9,030

   20%

             65,519         הבאים

   173,880

   25,253

   עד      14,490

   31%

             67,799         הבאים

   241,680

   46,271

   עד           20,140

   35%

             261,239       הבאים

   502,920

   137,704

   עד      41,910

   47%

   מעל  502,921      

    647,640

   205,722

   מעל   41,910

   50%

   מעל  *647,640

   מעל   53,970

   שיעורי המס לעיל חלים על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, אף אם אינה מיגיעה אישית.

  2. הכנסות שאינן מיגיעה אישית

   שיעור מס

    

   הכנסה שקל חדש

    

   הכנסה מצטברת

   שקל חדש

   מס מצטבר

   שקל חדש

   הכנסה חודשית

   שקל חדש

   31%

   עד     241,680

   241,680

   74,921

   עד      20,140

   35%

             261,240      הבאים

   502,920

   166,355

   עד      41,910

   47%

   מעל  502,920      

   647,640

   236,373

   מעל   41,910

   50%

   מעל *647,640

   מעל   53,970

   הכנסות שאינן מיגיעה אישית, בידי מי שטרם מלאו לו 60 שנים בשנת המס אינן כוללות דיבידנדים והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור מס מוגבל.
   * כמו כן, במסגרת תיקון 195, נוסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ונקבע, בין היתר, כי יחיד יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3% (מס יסף), בגין חלק ההכנסה החייבת העולה על סך של 647,640 ש"ח (נכון לשנת המס 2021).
   תחולת תיקון 195 הינה מיום 1 בינואר 2013.
   להלן שיעור מס ההכנסה המרבי המוטל על יחידים הצפוי לשנים 2021-2022 בהתאם לנוסח החוקי התקף של הוראות הפקודה הרלוונטיות נכון למועד כתיבת שורות אלו:
   שנת 2021 – 47%  (+3% מס יסף מעל סכום של 647,640 ש"ח).
   שנת 2022 – 47% (+ 3% מס יסף מעל סכום שטרם פורסם).

 • סכומים ותקרות לשנת 2021:

  פרטים

   

  הסכום לשנת המס 2021 כולה

  שקל חדש

  הסכום החודשי
  מ- 1.1.2021

  שקל חדש

  הסכום בשנת המס 2020

  שקל חדש

  נקודות זיכוי:

   

  נקודת זיכוי לחודש

  218

  219

  נקודת זיכוי לשנה (*)

  2,616

  2,628

  הנחות סוציאליות:

   

  (א1)  "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

  104,400

  105,600

  (א2) "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

   

  8,700

   

  (ב1) "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

  147,600

  148,800

  (ב2) "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

  11,484

   

  –  הכנסה נוספת בהתאם לסעיף 47(א)(5)

  261,000

  21,750

  264,000

  –  תקרת הכנסה בהתאם לסעיף 45א(ה)

  208,800

  17,400

  211,200

  –  רצפת התשלום המזערי המזכה בזיכוי של 25%

  2,028

  169

  2,040

   

  2.  סכום מענק פרישה פטור [סעיף 9(7א)(א)] – לשנת עבודה

  12,340

  12,400

  3.  סכום מענק מוות פטור [סעיף 9(7א)(ב)] – לשנת עבודה

  24,700

  24,840

  4.  סכום מענק מוות לבעלי שליטה בעד שנות מס עד 31.12.1975 – הראוי לניכוי [סעיף 32 (9)(ב)] – לשנת עבודה (לסכום זה מתווסף הסכום שבו חויבו שאירי העובד במס)

  12,340

  12,420

  5.  הפרשות לפיצויים בשל בעלי שליטה [סעיף 32(9)(א)]

  12,340

  12,420

  6. הפרשה לקצבה בשל בעלי שליטה (סעיף 3(ה3).

   

   

   

  34,900

  או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך ביניהם)

   

  34,900             או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך ביניהם)

  7.  "קיצבה מזכה" חודשית כמשמעותה בסעיף 9א(א) – שעד 52% (החל משנת 2020,עד 2019 49%) ממנה פטורים ממס

  101,520

  8,460

  102,120

  8. הסכום הפטור כאמור בסעיף 9א(ב)

  52,790

  4,399

  53,102

   

  (*) על פי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי ב- 1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודת קיצבה וכן הנחות סוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת