מדריך היערכות במסים

1.24.9 פיצול בין מקרקעין למטלטלין- ו"ע 61867-11-14 מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת נ' מנהל מיסוי מקרקרעין

ביום 26 למרץ 2017 פורסם פסק דינה של ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בירושלים בו"ע 61867-11-14 מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת נ' מנהל מיסוי מקרקרעין (טרם פורסם, 26.3.2017). שותפות מלון מגדלות תל אביב (להלן:"המערערת"), רכשה על פי הסכם מכר את מלון כיכר ציון במצבו הקיים. תמורת הממכר פוצלה כך שחלק מהתשלום שולם עבור הזכויות במקרקעין וחלקו עבור הזכויות בציוד. מנהל מיסוי מקרקעין הוציא שומה לפיה מלוא התמורה הינה עבור הזכויות במקרקעין. בפסק דינו של כב' השופט בר-עם קבע הוא כי על פי מהותה הכלכלית האמתית של העסקה והתייחסות הצדדים למקרקעין ולמטלטלין, הם מהווים יחידה אחת לצורך קביעת שווי הזכות במקרקעין. כמו-כן כב' השופט מבהיר כי אין לנכות משווי התמורה את הסכום עליו הוסכם לרכישת הציוד. בביסוסו את מסקנה זו, מציין הוא את העובדה כי בסמוך למועד הרכישה, המלון נהרס כליל לצורך הקמתו מחדש, המטלטלין פונה ולא נעשה בו כל שימוש. לאור האמור מדובר בעסקה אחת שאינה ניתנת להפרדה מלאכותית.