מדריך היערכות במסים

1.24.19 מוסד כספי – רווחי נדל"ן בחו"ל אינם חייבים במס ריווח, קבלת דיבידנדים מפעילות נדל"ן בחו"ל חייבת במס ריווח – ע"מ 26008-09-13 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

המערערת היא "מבטח" ובשנות המס הרלוונטיות לערעור (2009 – 2010) סווגה כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ. עד לשנת 2009, הייתה מבצעת המערערת את השקעותיה, מכספי לקוחותיה וממקורותיה שלה בישראל (השקעות בנדל"ן והשקעות פיננסיות). לכן ביחס לפעילותה זו בישראל סווגה כ"עוסק" לצרכי מע"מ.

בשנת 2009, החלה המערערת להשקיע בחו"ל, בין בעצמה ובין באמצעות חברות בנות או קשורות ואף בחלק מהמקרים דרך שותפויות. השקעות אלו הניבו לה רווחים והכנסות מדיבידנדים. המערערת לא כללה בדיווחיה את הרווח שנבע לה מנכסי הנדל"ן בחו"ל ואת הדיבידנדים שנבעו לה מחברות בנות ישראליות וזרות שהשקיעו בנדל"ן בחו"ל. 

המשיב לא קיבל את עמדת המערערת וקבע כי בחישוב הרווח של המערערת יש לכלול את הרווחים המתוארים לעיל.

בית המשפט קבע כדלקמן:

ביחס לפעילותה העצמית של המערערת (השקעותיה בנדל"ן בארץ ובחו"ל באופן עצמאי), נראה כי לכאורה המערערת עונה לרישא של הגדרת "עוסק" שבסעיף 1 לחוק מע"מ. המערערת מפעילה מנגנון עסקי בקשר לפעילות זו ומפעילה אנשי נדל"ן מטעמה לצורך כך ואף פועלת למקסום רווחיה, כאשר בכך יש לתמוך במסקנה כי פעילות הנדל"ן מהווה "עסק". רציונל זה רלוונטי גם לסיווגה של פעילות הנדל"ן בחו"ל.

בנוסף על האמור לעיל, לאור הקביעה לפיה תסווג המערערת כ"עוסק" ביחס להשקעותיה בנכסי נדל"ן בחו"ל, לא תהיה חייבת במע"מ בגין השקעות אלו.

ביחס לדיבידנדים שהתקבלו מחברות בנות ישראליות וזרות, המשקיעות בנדל"ן בחו"ל – הכנסות אלו ייוחסו למערערת כ"מוסד כספי" ולא כ"עוסק". זאת, מאחר והכנסות אלו נבעו למערערת מפעילות שאינה שלה באופן ישיר. ההכנסה הנובע מההחזקה בחברות בנות ישראליות או זרות (דיבידנדים), הינה בבחינת השקעה פאסיבית, שאין עמה פעילות עסקית כלשהי ואף לא נטילת סיכון עסקי כלשהו, הכרוך בניהול נכסים באופן שוטף.

הכנסות הדיבידנד שנבעו למערערת מובחנות בכך שהן נועדו להבטיח את פעילותה של המערערת כ"מבטח". זאת מאחר ודיבידנדים אלו תורמים לערך הפירמה עצמה ולכן ייוחסו הכנסות אלו למערערת כ"מוסד כספי".