מדריך היערכות במסים

פסקי דין בתחום מע"מ

1.24.17 מרכיב שירותי שיטור בשכר, כחלק משירותי גבייה לרשות מקומית אינו חייב במע"מ ע"מ 47387-05-15 ביצורית בע"מ נ' מע"מ עכו

המערערת הינה חברה המעניקה שירותי ניהול מערכת גביה ושירותי גביית חובות ותשלומי חובה לרשויות מקומיות.

לשם מתן שירותיה כאמור, המערערת נעזרת בשירותם של שוטרים, הנותנים את סיועם בשכר. לא אחת, החברה הנעזרת בשירותי השוטרים, כגון המערערת, משלמת את שכרם למשטרת ישראל. בדיווחיה, עלה כי המערערת לא שילמה מע"מ עסקאות בגין מרכיב שירותי השיטור בשכר. אי לכך הוציא לה המשיב, ממונה אזורי מע"מ עכו, שומת מע"מ עסקאות.

בית המשפט קבע כי הסמכות לאכוף את גביית המסים, מוקנית עלפי דין לרשות המקומית בלבד ולכן המערערת אינה זכאית כלל להיעזר בשירותם של השוטרים לצורך כך. בנוסף, המערערת אף אינה זכאית להגיש בקשה לצורך קבלת סיוע ממשטרת ישראל לצורך משימת הגבייה.

מעבר לכך, הגורם שהעסקת השוטרים היא החיונית לו יותר, היא הרשות המקומית ולא המערערת על אף שגם היא "נהנית" משירותם של השוטרים.

לאור האמור לעיל, כי אך ורק הרשות המקומית זכאית על פי דין להזמין את שירותי השוטרים לצורך פעילות גביית מסים, היא הנדרשת לשלם עבור שירות זה. כתוצאה מכך עולה כי עלות שכר השוטרים אינה הוצאה לעניין סעיף 7(2) לחוק מע"מ ולכן אין הן חלק מ"מחיר העסקה", כך שהמערערת אינה נדרשת לשאת בתשלום מע"מ עסקאות בגינן. מעבר לכך ציין בית המשפט כי המערערת אכן שימשה כ"מתווך" לעניין תקנה 6 לתקנות מע"מ, בהעברת התשלומים למשטרת ישראל בגין סיוע השוטרים במלאכת הגביה, אף שלא מילאה את כל התנאים הטכניים שמסגרת התקנה.