מדריך היערכות במסים

1.24.16 עמדה מס' 29/2016

בהמשך לפסק דין ע"מ 40433-11-12 קונטירה טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 3

(שהובא על ידינו בסעיף 23.8.1 למדריך המס), ברצוננו לעדכן כי על פי עמדה מס' 29/2016 מתוך רשימת העמדות החייבות בדיווח אומצה על ידי רשות המסים הקביעה בפסק הדין האמור, על פיה עלויות תכנית אופציות לעובדים היא חלק מבסיס העלות, כאשר נעשה שימוש במנגנון Cost +, בעסקה בין צדדים קשורים. היינו, גם עלויות תכנית אופציות לעובדים תהיינה רלוונטית למנגנון ה-Cost +.