מדריך היערכות במסים

פסקי דין בתום מיסוי בנלאומי

1.24.12 פסק דין פלוני – מעמד תושבותו של יחיד

נדון בבית המשפט העליון בפברואר 2017, ונקבע כי פלוני הינו תושב ישראל בשנות המס 2005 -2007, מאחר ובכל אחת משנות המס עמד בחזקת הימים השנייה (שהייה מצטברת של לפחות 425 ימים בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה). ביהמ"ש התייחס לחזקת הימים המצויה בהגדרת "תושב ישראל" בפקודה ודחה את פרשנותו של פלוני וצידד בפקיד השומה, בקובעו כי המטרה המשפטית ביצירת כלל הצובע חלק מיום כ"יום" היא, בין היתר, למנוע מחלוקות מסוג זה ולהקל על ספירת הימים מבחינת פקיד השומה, המסתמך על נתוני ביקורת הגבולות. לגישת בית המשפט לקיומה של החזקה המספרית שתי משמעויות מרכזיות. ראשית, הנטל להפריך את החזקה מוטל על פלוני. שנית, מספר ימי השהייה של פלוני בישראל אינו רק בבחינת נתון טכני, אלא כשלעצמו מעיד על זיקה שלו לישראל והוא בעל משקל גם כחלק מבחינת מרכז החיים במישור המהותי.