מדריך היערכות במסים

1.23.7 החלטת מיסוי 6631/16 – פעילות מניבת הכנסה של חברה תושבת חוץ בישראל וייחוס רווחים בגינה

נקבע כי לאור העובדה כי חברה זרה שאינה תושבת מדינת אמנה מפיקה הכנסות באמצעות חברת בת ישראלית, עבור לקוחות ישראלים, יש לראות בחברה כמי שמפיקה הכנסות בישראל. הכנסתה החייבת של החברה שהופקה בישראל תחושב בהתאם ליחס שבין ההוצאות שהוציאה החברה בישראל עבור שירות של העברות כספים בינלאומיות, לבין סך ההוצאות הקשורות לישראל, שמיוחסות לפעילות החברה בישראל בלבד, בין אם הוצאות בישראל או מחוץ לישראל. במסגרת ההחלטה נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.