מדריך היערכות במסים

1.2.9 מיסוי שותפויות

מטרת השינוי המוצא הוא לעגן במסגרת פקודת מס הכנסה את עמדת בית המשפט העליון כפי שהובאה במסגרת פסק הדין בעניין שדות חברה להובלה (1982) ואח', הרואה ככלל בשותפות כישות הנפרדת מהשותפים בשותפות, כאשר תוצאות המס הסופיות של פעילותה תיקבע תמיד גם בהתאם תכונותיהם של שותפיה, אך הבסיס לשומתה מחושב בנפרד כישות עצמאית ומבחינת כללי המיסוי, דומה מהכרת זכויות בה למכירת מניות בחברה. בין השינויים הצפויים ניתן לציין את הבאים:

 • ככלל, הוגדרה "שותפות" לצרכי הפקודה – ככלל, חבר בני אדם, לאבות שותפות מוגבלת, המונה יותר מאדם אחד ומתקיים לגביה אחד מהבאים: 1) ככלל, אינה חייבת ברישום אצל רשם על פי דין בישראל או במדינה זרה 2) חבריה עוסקים בעסק או במשלח יד או בפעילות אחרת למטרת רווח, מהגדרה זו ממעטים חבר בני אדם שאינו מונה יותר מחמישה בני אדם אשר התקשרו במיזם או בפעילות משותפת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים או סוגי ישויות שיקבעו בתקנות.
 • עם הקמת השותפות נדרש כי השותפים יודיעו לפקיד השומה על פעילות כשותפות
 • לשותפות ימונה שותף מדווח
 • השותף המדווח יגיש בכל שנה דוח מס לשותפות בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה.
 • בעת הגשת הדוח השותף המדווח ינכה את המס ויעביר לפקיד השומה את המס שחייבים בו שותפים שהם תושבי חוץ.
 • ההכנסה החייבת בידי שותפות – בת השומה תהא השותפות, ובני החיוב יהיו השותפים.
 • הכנסת שותף לא תיחשב ליגיעה אישית אלא אם מילא השותף תפקיד פעיל בשותפות.
 • הכנסתה החייבת של השותפות תחושב בנפרד מהכנסתו החייבת של השותף.
 • ככלל יראו זכות לקבלת רווחי השותפות או נכסיה, כמניה בחברה. שר האוצר רשאי לקבוע תקנות לגבי עניינים שבהם לא יראו האמור כזכות למניה.
 • ככלל הקצאת זכות בשותפות לא תחויב במס אצל יתר השותפים, למעט הקצאה לשותף שהוא פטור ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, חברת ביטוח או תושב חוץ, בשיעור העולה על 10% מהזכויות בשותפות בתקופה של 12 חודשים, שאז תיחשב כמכירה על ידי השותפים האחרים בשותפות.
 • נקבעו כללים עניין התמורה והמחיר המקורי במכירת הזכויות בשותפות.
 • נקבעו הגבלות על קיזוז הפסדים שמקורם בשותפות, ככלל נקבע כי סכום ההפסד שיותר לא יעלה על סכום רכישת הזכות בבעלותו של השותף, בתוספת סכום חלקו של השותף ברווחי השותפות בשנות ההחזקה ובהפחתת סכום הפסדי השותפות אצל השותף וסכומים ששולמו לו על ידי השותפות ובתוספת חוב של השותפות (אם נשא השותף במלא העלויות של החוב).
 • נקבעו מגבלות על קיזוז הפסדי שותפות מעסק או משלח יד בשנה שבה נכנס השותף לשותפות.
 • הפסדי השותפות שאינם מעסק או ממשלח יד אינם יותרו לשותף הרוכש זכות לקזז כנגד הכנסתו החייבת, אלא אם נוצרו לאחר מועד רכישת הזכות.
 • שותף הרוכש זכות בשותפות לא יוכל לקזז הפסדים מועברים עד לתום שנת המס בה רכש את הזכויות בשותפות כנגד הכנסות מהשותפות.
 • נקבעו כללים והגבלות להעברת נכסים מהשותפות לשותפים והעמדת נכסים לטובת שימוש השותפים. כמו כן, לגבי העברת נכסים מהשותף לשותפות.
 • ככלל שותפות שהזכויות שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך תיחשב כחברה, אלא אם יקבע מפורשות אחרת
 • הוראות התיקון לא יחולו על שותפים שהתקשרו בעסקה משותפת, מיזם או פעילות שאינם נכנסים להגדרת שותפות, ולפיכך יהיו ברי השומה לפי חלקם בפעילות.