מדריך היערכות במסים

1.2.8 רווחים כלואים – הקלות בשיעור המס

הקלות צפויות בשיעור המס שיחול בחלוקת "רווחים כלואים" כפי שמובאת במסגרת הצעה חוק ההסדרים לתוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022, שאושר לאחרונה על ידי הממשלה (להלן: "חוק ההסדרים").

כזכור, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, חברות שסווגו כמפעל מאושר ומפעל מוטב, זכו ליהנות מפטור ממס חברות על הכנסותיהן החייבות, בכפוף כי הכנסות אלו לא יחולקו כדיבידנד לבעלי המניות וישמשו את החברה לצרכיה. עם זאת, במידה וחברה בחרה לחלק את אותה הכנסה חייבת שהופטרו כדיבידנד, חברה תהיה חייבת לשלם את מס החברות שהופטרה ממנו, בהתאם לשיעור המס שהיה חל בשנת התהוות הכנסה החייבת שהופטרו ממס.

במסגרת חוק ההסדרים יש כוונה לעודד את החברות שצברו את אותן הכנסות שזכו לכינוי "רווחים כלואים" לחלקם כדיבידנד לבעלי המניות וליהנות מהפחתה של שיעור מס החברות (בדומה למבצע דומה שנערך לפני מספר שנים). שיעור ההפחתה יחושב בהתאם לנוסחה שפורסמה ויחושב כפונקציה של סכום הרווחים שהחברה תבחר לחלק.

בנוסף, על מנת לעודד את החברות להצטרף להוראת השעה ולחלק את הרווחים הכלואים כדיבידנד, נכללה במסגרת חוק ההסדרים הצעה לבטל את האפשרות של אותן חברות לבחור שלא לייחס חלק מהדיבידנד גם לאותן הכנסות פטורות, באותן השנים שרלוונטי.